kusumbha-vaikańka-trikūṭa-śiśira-patańga-rucaka-niṣadha-śinīvāsa-kapila-śańkha-vaidūrya-jārudhi-haṃsa-ṛṣabha-nāga-kālañjara-nārada कुसुम्भ-वैकńक-त्रिकूट-शिशिर-पतńग-रुचक-निषध-शिनीवास-कपिल-शńख-वैदूर्य-जारुधि-हंस-ऋषभ-नाग-कालञ्जर-नारद

Definition: the names of mountains


Dictionary: Vedabase
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: No Wiki page found.
Wiki Articles:

Part of Speech: Coming soon
Gender: Coming soon

Commentary
No commentaries yet.

Discussion
comments powered by Disqus

Similar Words

Search
  

Parse Time: 0.092s Search Word: kusumbha-vaika��ka-trik�����a-��i��ira-pata��ga-rucaka-ni���adha-��in��v��sa-kapila-��a��kha-vaid��rya-j��rudhi-ha���sa-������abha-n��ga-k��la��jara-n��rada Input Encoding: IAST: kusumbha-vaikańka-trikūṭa-śiśira-patańga-rucaka-niṣadha-śinīvāsa-kapila-śańkha-vaidūrya-jārudhi-haṃsa-ṛṣabha-nāga-kālañjara-nārada


Donate