kulya कुल्य

Definition: कुल्य a. [कुल-यत्] 1 Relating to a family, race, or corporation. -2 Well-born. -ल्यः A respectable man. ˚मातृबन्धुकुल्यगुणवत् सामन्तानामन्यतमेन˚ Kau. A.1.17. -ल्यम्1 Friendly inquiry after family affairs (condolence, congratulation &c.). -2 A bone; 'अस्थि कुल्यं स्यात्' Ratna.; Mv.2.16. -3 Flesh. -4 A winnowing basket. -ल्या 1 A virtuous woman. -2 A small river, canal, stream; कुल्याम्भोभिः पवनचपलैः शाखिनो धौतमूलाः Ś.1.15; कुल्येवोद्यानपादपान् R.12.3,7.49; U.3.23, शाल्यर्थं कुल्याः प्रणीयन्ते Mbh. on P.III.6.5. -3 A dike, trench. -4 A measure of grain equal to 8 droṇas.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: