kharatara खरतर

Definition: mfn. sharper, very sharp