kharagoyuga खरगोयुग

Definition: n. a pair of donkeys Va1rtt. 3