kesaravat केसरवत्

Definition: (k/es-) mfn. having a mane