kartavyatva कर्तव्यत्व

Definition: n. necessity, obligation, task etc.