kaliviṣṇuvardhana कलिविष्णुवर्धन

Definition: m. Name (also title or epithet) of a king,