kāndigbhūta कान्दिग्भूत

Definition: कान्दिग्भूत a. Runaway, frightened; कान्दिग्भूतं छिन्नगात्रं विसंज्ञं, दुर्योधनो द्रक्ष्यति सर्वसैन्यम् Mb.5.48.62.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: