janagatya जनगत्य

Definition: Nom. (fr. -gat-) tyati-