jāmbūnadam जाम्बूनदम्

Definition: जाम्बूनदम् [जम्बूनद्यां भवम् अण्] 1 Gold, R.18.44. -2 A golden ornament; कृतरुचश्च जाम्बूनदैः Śi.4.66. -3 The Dhattūra plant. -a. golden; ततो जाम्बूनदीः पात्रीर्वज्राङ्का विमलाः शुभाः Mb.12.171.16. -Comp. -पर्वतः the Meru mountain.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: