gandhahastin गन्धहस्तिन्

Definition: m. Name (also title or epithet) of a tathāgata-,