eru एरु

Definition: एरु a. Ved. Going.एर्वारुः ērvāruḥ एर्वारुकः ērvārukḥएर्वारुः एर्वारुकः A species of cucumber. कट्वैर्वारौ यथा$पक्वे मधुरः सन् रसो$पि न Y.3.142. q. v. उर्वारुक and उर्वारु.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: