dvaitavana द्वैतवन

Definition: m. (fr. dvita-vana-) patronymic of the king dhvasan-