dru द्रु

Definition: द्रु I. 1 P. (द्रवति, द्रुत; desid. दुद्रूषति) 1> To run, flow, run away, retreat, fly (often with acc.); गभस्तिधाराभि- रभिद्रुतानि Bk.1.12; यथा नदीनां बहवो$म्बुवेगाः समुद्रमेवा- भिमुखं द्रवन्ति Bg.11.28; रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति 36; द्रुतं द्रवत कौरवाः Mb. -2 To rush, attack, assault quickly; रक्षस्पाशान् यशस्काम्यंस्तमस्कल्पानदुद्रवत् Bk.9.95. -3 To become fluid, dissolve, melt, ooze (fig. also); द्रवति च हिम- रश्मावुद्गते चन्द्रकान्तः Māl.1.24,8,12; U.6.12; Pt.4.33; द्रवति हृदयमेतत् Ve.5.21; Śi.9.9; Bk.2.12. -4 To go, move. -Caus. (द्रावयति-ते) 1 To cause to run away, put to flight. -2 To melt, fuse. -II. 5 P. (द्रुणोति) 1 To hurt, injure; तं दुद्रावाद्रिणा कपिः Bk.14.81,85. -2 To go. -3 To repent.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: