dhanvantaram धन्वन्तरम्

Definition: धन्वन्तरम् A measure of distance or length equal to four hastas; cf. दण्ड; वितस्तिः स्यादतो द्वाभ्यां हस्तः स्यात् तच्चतुष्टयम् । दण्डो धन्वन्तरम्...


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: