dhanika धनिक

Definition: धनिक a. [धनमादेयत्वेनास्त्यस्य-ठन्] 1 Rich, wealthy. -2 Virtuous. -कः 1 A rich or wealthy man. -2 A moneylender, creditor; दापयेद्धनिकस्यार्थम् Ms.8.51; Y.2.55. -3 A husband. -4 The Vaisya class; मुखजा ब्राह्मणास्तात बाहुजाः क्षत्रियाः स्मृताः । ऊरुजा धनिनो राजन् पादजाः परिचारकाः ॥ Mb.12.296.6. -5 An honest trader. -6 The प्रियङ्गु tree. -कः, -कम् coriander (Mar. धणे, कोथींबीर). -का 1 A virtuous woman. -2 A wife, young woman. -3 Name of a tree (प्रियङ्गु).


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: