darpa दर्प

Definition: दर्प [दृप् भावे घञ् कर्तरि अच् वा] 1 Pride, arrogance, insolence, haughtiness; भृतो नार्तो न कुर्याद्यो दर्पात्कर्म यथोदितम् (स दण्ड्यः) Ms.8.215; Bg.16.4. -2 Rashness. -3 Vanity, conceit. -4 Sullenness, sulkiness. -5 Heat. -6 Musk. -Comp. -आध्मात a. inflated or puffed up with pride. -उपशान्तिः allaying pride. -कल a. uttering a proud and agreeable sound; तुषारसंघातशिलाः खुराग्रै समुल्लिखन्दर्प- कलः ककुद्मान् Ku.1.56. -छिद्, हर a. humbling, humiliating. -दः, हन् m. Name of Viṣṇu.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: