citrakarman चित्रकर्मन्

Definition: m. Dalbergia oujeinensis