chandas छन्दस्

Definition: छन्दस् n. [छन्दयति असुन्] 1 Wish, desire, fancy, will, pleasure; (गृह्णीयात्) मूर्खं छन्दो$नुवृत्तेन याथातथ्येन पण्डितम् Chāṇ.33. -2 Free will, free or wilful conduct. -3 Meaning, intention. -4 Fraud, trick, deceit. -5 The Vedas, the sacred text of the Vedic hymns; स च कुल- पतिराद्यश्छन्दसां यः प्रयोक्ता U.3.48; बहुलं छन्दसि frequently used by Pāṇini; प्रणवश्छन्दसामिव R.1.11; Y.1.143; Ms.4.95. -6 A metre; ऋक्छन्दसा आशास्ते &Sacute.4; गायत्री छन्दसामहम् Bg.1.35;13.4. -7 Metrical science, prosody; (regarded as one of the six Vedāṅgas or auxiliaries to the Vedas, the other five being शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त and ज्योतिष). -8 A metrical composition. ... मया काव्यानि तन्वता छन्दो विनिर्मितं तस्मिन् कृतः सर्वस्य संग्रहः Parṇāl.1.23. -9 A festival; वेदे वाक्ये वृत्तभेदे उत्सवे$पि नपुंसकम् । Nm. -Comp. -कृतम् any metrical part of the Vedas or other sacred compositions; यथो- दितेन विधिना नित्यं छन्दस्कृतं पठेत् Ms.4.1. -गः (-छन्दोगः) 1 a reciter in metre. -2 a student or chanter of the Sāmaveda; Ms.3.145; (छन्दोगः सामवेदाध्यायी) -3 The Sāmaveda; साम्नां जैमिनये प्राह तथा छन्दोगसंहिताम् Bhāg. 12.6.53. -भङ्गः a violation of the laws of metre. -विचितिः f. 'examination of metres', Name of a work on metres, sometimes ascribed to Daṇḍin; छन्दोविचित्यां सकलस्तत्प्रपञ्चो निदर्शितः Kāv.1.12. -वृत्तम् a metre in general. -स्तुभ् m. Name of Aruṇa.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: