bimbaḥ बिम्बः

Definition: बिम्बः म्बम् 1 The disc of the sun or moon; वदनेन निर्जितं तव निलीयते चन्द्रबिम्बमम्बुधरे Subhāṣ; so सूर्य˚, रवि˚ &c. -2 Any round or disc-like surface; as in नितम्ब- बिम्बः &c. -3 An image, shadow, reflection; बिम्बादिवो- त्थितौ बिम्बौ रामदेहात्तथापरौ Rām.1.4.11; प्रभवति शुचिर्बिम्ब- ग्राहे मणिर्न मृदां चयः U.2.4. -4 A mirror. -5 A jar. -6 An object compared (opp. प्रतिबिम्ब to which it is compared). -7 A statue, figure, idol; हेमबिम्बनिभा सौम्या मायेव मयनिर्मिता Rām.6.12.14. -8 A mould, matrix; यथा लोहस्य निःस्यन्दो निषिक्तो बिम्बविग्रहम् (उपैति) Mb.14.18.9. -म्बः A lizard. -म्बम् The fruit of a tree (which, when ripe, is ruddy and to which the lips of young women are often compared); रक्तशोकरुचा विशेषितगुणो बिम्बाधरालक्तकः M.3. 5; पक्कबिम्बाधरोष्ठी Me.84; cf. N.2.24. -Comp. -ओष्ठ a (बिम्बो-म्बौ-ष्ठ) having lips as ruddy or cherry as the Bimba fruit; दाक्षिण्यं नाम बिम्बोष्ठि बैम्बिकानां कुलव्रतस् M.4. 14. (-ष्ठः) a lip like the Bimba fruit. -फल the Bimba fruit; उमामुखे बिम्बफलाधरोष्ठे Ku.3.67.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: No Wiki page found.
Wiki Articles:

Part of Speech: Coming soon
Gender: Coming soon

Commentary
No commentaries yet.

Discussion
comments powered by Disqus

Similar Words

Search
  

Parse Time: 0.072s Search Word: bimba��� Input Encoding: IAST: bimbaḥ


Donate