bhuj भुज्

Definition: भुज् I. 6 P. (भुजति, भुग्न) 1 To bend. -2 To curve, make crooked. -II. 7 U. (भुनक्ति-भुङ्क्ते, भुक्त) 1 To eat, devour, consume (Ātm.); शयनस्थो न भुञ्जीत Ms.4.74;3.146; Bk. 14.92; हत्वार्थकामांस्तु गुरूनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् Bg. 2.5. -2 To enjoy, use, possess (property, land &c.); संप्रीत्या भुज्यमानानि न नश्यन्ति कदाचन Ms.8.146;Y.2.24. -3 To enjoy carnally (Ātm.); सदयं बुभुजे महाभुजः R.8.7; 4.7;15.1;18.4; सुरूपं वा कुरूपं वा पुमानित्येव भुञ्जते Ms. 9.14. -4 To rule, govern, protect, guard (Paras.); राज्यं न्यासमिवाभुनक् R.12.18; एकः कृत्स्नां (धरित्रीं) नगरपरिघ- प्रांशुबाहुर्भुनक्ति Ś2.16. -5 To suffer, endure, experience; वृद्धो नरो दुःखशतानि भुङ्क्ते Sk. -6 To pass, live through (as time). -7 (In astr.) To pass through, fulfil. -Pass. 1 To be enjoyed or eaten. -2 To be possessed. -3 To be brought under the influence of. -Caus. (भोजयति-ते) To cause to eat, feed with. -Desid. (बुभुक्षति-ते) To wish to eat &c.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: