bhaimasenya भैमसेन्य

Definition: m. patronymic fr. bhima-sena- Va1rtt. 7