bandhura बन्धुर

Definition: बन्धुर a. [बन्ध्-उरच्] 1 Undulating, wavy, uneven; प्रसकलकुचबन्धुरोद्धुरोरः Śi.7.34; Ku.1.42; U.6.25; अयं रक्षोनाथः क्षितिधरशिरोबन्धुरतरे (रथे तिष्ठन्) Mv.6.3. -2 Bent, inclined, bowed; बन्धुरगात्रि R.13.47; (= सन्नताङ्गि). -3 Crooked, curved. -4 Pleasing, handsome, beautiful, lovely; कथं नु तं बन्धुरकोमलाङ्गुलिम् Ś.6.12 (where it may mean 'undulating' also); समस्तशास्त्रस्मृतिबन्धुरे मुखे K.3; बन्धुरा लावण्यधरा कन्धरा Dk.1.1. -5 Deaf. -6 Injurious, mischievous. -रः 1 A goose. -2 A crane. -3 A drug. -4 An oil-cake. -5 The vulva. -6 The बन्धुजीव tree. -राः m. (pl.) Parched corn or meal thereof. -रा An unchaste woman. -रम् 1 A diadem. -2 A band, rope; पञ्चबन्धुरम् (रथम्) Bhāg.4.26.1.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: