bāla बाल

Definition: बाल a. 1 Young, infantine, not full-grown or developed (of persons or things); बालेन स्थविरेण वा Ms. 8.7; बालाशोकमुपोढरागसुभगं भेदोन्मुखं तिष्ठति V.2.7; so बालमन्दारवृक्षः Me.77; R.2.45;13.24. -2 Newly risen, young (as the sun or its rays); बालार्कप्रतिमे- वाप्सु वीचिभिन्ना पतिष्यतः R.12.1. -3 New, waxing (as the moon); पुपोष वृद्धिं हरिदश्वदीधितेरनुप्रवेशादिव बाल- चन्द्रमाः R.3.22; Ku.3.29. -4 Puerile. -5 Ignorant, unwise; अनर्थकुशला ह्येते बालाः पण्डितमानिनः Rām.2.1.38. -6 Pure (as an animal fit for sacrifice). -लः 1 A child, an infant; बालादपि सुभाषितम् (ग्राह्यम्); Ms.2.239. -2 A boy, youth, young person. -3 A minor (under 16 years of age); बाल आषोडशाद्वर्षात् Nārada. -4 A colt, foal. -5 A fool, simpleton; नीरसायां रसं बालो बालिकायां विकल्पयेत् Pt.4.91. -6 (a) A tail. (b) An elephant's or a horse's tail. -7 Hair; तं केशपाशं प्रसमीक्ष्य कुर्युर्बालप्रियत्वं शिथिलं चमर्यः Ku.1.48. -8 An elephant five years old; 'पञ्चवर्षो गजो बालः पोतस्तु दशवार्षिकः' Vaijayantī. According to Mātaṅga L. (5.2.) however it means an elephant in the first year. -9 A kind of perfume. -1 The cocoa-nut. -Comp. -अग्रम् 1 the point of a hair. -2 A dove-cot; प्रासादबालाग्रकपोतपालिकायामुपविष्टः शृणोमि Mk.1.51/ 52. -अध्यापकः a tutor of youths or children. -अपत्यम् youthful progeny. -अभ्यासः study during childhood, early application (to study). -अरुण a. red like early dawn. (-णः) early dawn; morning sun. -अर्कः the newly-risen sun; R.12.1. -अवबोधः, -नम् instruction of the young; Pt.1. -अवस्थ a. juvenile, young; भुवमधिपतिर्बालाबस्थो$प्यलं परिरक्षितुम् V.5.18. -अवस्था childhood. -आतपः morning sunshine. -आमयः a child's disease. -इन्दुः the new or waxing moon; बालेन्दुवक्राप्य-विकाशभावाद् बभुः पलाशान्यतिलोहितानि Ku.3.29. -इष्टः the jujube tree. -उपचारः, -चरणम् (medical) treatment of children. -उपवीतम् 1 a piece of cloth used to cover the privities. -2 The sacrificial cord. -कदली a young plantain tree. -काण्डम् the first book of the Rāmāyaṇa. -कुन्दः, -दम् a kind of young jasmine. (-दम्) a young jasmine blossom; अलके बालकुन्दानुविद्धम् Me.67. -कृमिः a louse. -कृष्णः Kṛiṣṇa as a boy. -केलिः, -ली f. child's play or amusement. -क्रीडनम् a child's play or toy. -क्रीडनकम् a child's toy. -कः 1 a ball. -2 an epithet of Śiva. -क्रीडा a child's play, childish or juvenile sport. -खिल्यः a class of divine personages of the size of a thumb and produced from the creator's body and said to precede the sun's chariot (their number is said to be sixty thousand); cf. R.15.1; क्रतोश्च सन्ततिर्भार्या बालखिल्यानसूयत । षष्टिर्यानि सहस्राणि ऋषिणामूर्ध्व- रेतसाम् ॥ Mārk. P. -गर्भिणी a cow with calf for the first time. -गोपालः 'the youthful cowherd', an epithet of Kṛiṣṇa, as the boycowherd. -ग्रहः any demon (or planetary influence) teasing or injuring children; बालग्रहस्तत्र विचिन्वती शिशून् Bhāg.1.6.7. -घ्नः a childslayer, infanticide; Ms.11.19. -चन्द्रः -चन्द्रमस् m. 1 the young or waxing moon; इह जगति महोत्सवस्य हेतुर्नयनवतामुदियाय बालचन्द्रः Māl.2.1. -2 a cavity of a particular shape; Mk.3.13. -चरितम् 1 juvenile sports. -2 early life or actions; U.6. -चर्यः Name of Kārtikeya. (-र्या) the bahaviour of a child. -चुम्बालः a fish; Nigh. Ratn. -चतः a young mango-tree; धत्तेचक्षुर्मुकुलिनि रणत्कोकिले बालचूते Māl.3.12. -ज a. produced from hair. -जातीय a. childish, foolish, simple. -तनयः the Kha- dira tree. -तन्त्रम् midwifery. -तृणम् young grass. -दलकः the Khadira. -धनम् the property of a minor; Ms.8.149. -धिः (also बालधिः) a hairy tail; तुरंगमैरा- यतकीर्णवालधिः Śi.12.73; Ki.12.47. -नेत्र a. guided or steered by a fool. -पत्रः, -पत्रकः the Khadira tree. -पाश्या 1 an ornament worn in the hair when parted. -2 a string of pearls binding or intertwining the braid of hair. -पुष्टिका, -पुष्टी, -पुष्पी a kind of jasmine. -बोधः 1 instructing the young. -2 any work adapted to the capacities of the young or inexperienced. -भद्रकः a kind of poison. -भारः a large bushy tail; बाधेतोल्का- क्षपितचमरीबालभारो दवाग्निः Me.55. -भावः 1 child-hood, infancy. -2 a hairy growth; एतद्भ्रुवौ जन्म तदाप युग्मं लीलाचलत्वोचितबालभावम् N.7.26. -3 inattention; Ms. 8.118. (Kull.) -4 children (collectively). -5 recent rise (of a planet). -भृत्यः a servant from childhood. -भैषज्यम् a kind of collyrium. -भोज्यः pease. -मनो- रमा Name of several grammars. -मरणम् (with Jainas) a fool's manner of dying (12 in number). -मित्रः a friend from boyhood. -मृगः a fawn. -मूलम् a young radish. -मूषिका a small mouse. -मृणालः a tender filament or fibre (of lotus); व्यालं बालमृणालतन्तुभिरसौ रोद्धुं समुज्म्भते Bh.2.6. -यज्ञोपवीतकम् the sacred thread worn across the breast. -राजम् lapis lazuli. -रोगः a child's disease; अथ बालरोगाणां निदानानि लक्षणानि चाह । धात्र्यास्तु गुरुभिर्भोज्यैर्विषमैर्दोषलैस्तथा ...... Bhāva. P. -लता a young creeper; अवाकिरन् बाललताः प्रसूनैः R.2.1. -लीला child's play, juvenile pastime. -वत्सः 1 a young calf. -2 a pigeon. -वायजम् lapis lazuli. -वासस् n. a woollen garment. -वाह्यः a young or wild goat. -विधवा a child-widow. -वैधव्यम् child-widowhood. -व्यजनम् a chowrie or fly-flapper (usually made of the tail of the yāk or Bos Grunniens and used as one of the royal insignia); यस्यार्थयुक्तं गिरिराजशब्दं कुर्वन्ति बाल- व्यजनैश्चमर्यः Ku.1.13; R.9.66;14.11;16.33,57. -व्रतः an epithet of a Buddha saint Mañjughoṣa. -सखि m. a friend from childhood. -संध्या early twilight. -सात्म्यम् milk. -सुहृद् m. a friend of one's youth. -सूर्यः, -सूर्यकः lapis lazuli. -स्थानम् 1 childhood. -2 youth. -3 inexperience. -हत्या infanticide. -हस्तः a hairy tail.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: No Wiki page found.
Wiki Articles:

Part of Speech: Coming soon
Gender: Coming soon

Commentary
No commentaries yet.

Discussion
comments powered by Disqus

Similar Words

Search
  

Parse Time: 0.069s Search Word: b��la Input Encoding: IAST: bāla


Donate