avyathya अव्यथ्य

Definition: mfn. () , unshakable