ativakra अतिवक्र

Definition: अतिवक्र a. Very crooked. -क्रः Name of the five planets (भौम and others); अतिवक्रा नगाष्टके इति ज्योतिषोक्तं सूर्यस्य सप्तमाष्टमस्थितिवशात् पूर्वगतिविपरीतपश्चाद्गतिशालिभौमादि- पञ्चकम् Tv.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: