apragraha अप्रग्रह

Definition: ([ ]) or a-pragṛhya- ([ ]) m. not a vowel called pragṛhya- (q.v)