apisvit अपिस्वित्

Definition: अपिस्वित् ind. Interrogative; अपिस्वित्पर्यभुङ्क्थास्त्वं सम्भो- ज्यान्वृद्धबालकान् Bhāg.1.14.33.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: