apaśabda अपशब्द

Definition: corrupt form of a correct word, called म्लेच्छ also; cf. म्लेच्छो ह वा एष यदपशब्दः M. Bh. on I. 1.1. अस्तु वापि तरस्तस्माद् नापशब्दो भविष्यति । वाचकश्चेत्प्रयोक्तव्यो वाचक्श्र्चेत्प्रयुज्यताम् ॥ M. Bh. on V.3.55.


Dictionary: Abhyankar
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: