anucchittiḥ अनुच्छित्तिः

Definition: अनुच्छित्तिः f., अनुच्छेदः Non-extirpation; non-destuction; indestructibility. अविनाशी वा अरे अयमात्मा अनु- च्छित्तिधर्मा । Bṛ. Up. (?)


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: