ajapaḥ अजपः

Definition: अजपः [अस्पष्टं जपति निन्दार्थे नञ्, जप्-अच्] A Brāhmaṇa who does not (properly) repeat his prayers (कुपाठक); अजपा ब्राह्मणास्तात शूद्रा जपपरायणाः । भविष्यन्ति कलौ Mb.; one who reads heretical works. -पा [प्रयत्नेन न जप्या अप्रयत्नो- च्चारितत्वात्; कर्मणि अच्] Name of a Mantra called हंस, which consists of a number of inhalations an exhalations (श्वासप्रश्वासयोः बहिर्गमनागमनाभ्याम् अक्षरनिष्पादनरूपो जपः स च हंसः सो$हम् इत्याकार एव उच्छ्वासैरेव निश्वासैर्हंस इत्यक्षरद्वयम् । तस्मात्प्राणश्च हंसाख्य आत्माकारेण सस्थितः ॥)


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: No Wiki page found.
Wiki Articles:

Part of Speech: Coming soon
Gender: Coming soon

Commentary
No commentaries yet.

Discussion
comments powered by Disqus

Similar Words

Search
  

Parse Time: 0.048s Search Word: ajapa��� Input Encoding: IAST: ajapaḥ


Donate