aghora अघोर

Definition: अघोर a. Not terrific or fearful. -रः [नास्ति घोरो यस्मात्] 1 Name of Śiva or of one of his forms, (ईशानाघोरना- मानौ वामदेवस्ततः परम् । सद्योजात इति प्रोक्तः क्रमशो$र्चनकर्मणि ॥) -2 A worshipper of Śiva and Durgā. -रा [अघोरः शिवः उपास्यत्वेन अस्यां सा, अघोर-अच्] The fourteenth day of the dark half of Bhādra sacred to Śiva (भाद्रमास्यसिते पक्षे ह्यघोराख्या चतुर्दशी । तस्यामाराधितः स्थाणुर्नयोच्छिवपुरं ध्रुवम् ॥). -Comp. -घोररूपः Name of Śiva. -पथः, -मार्गः a follower of Śiva. -प्रमाणम् a terrific oath or ordeal.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: