adhyāsaḥ अध्यासः

Definition: अध्यासः [अस्-घञ्] 1 False attribution, wrong supposition (गिथ्याज्ञनम्, अतस्मिंस्तद्बुद्धिः or अयथार्थानुभवः); स्मृतिरूपः परत्र पूर्वदृष्टावभासः; for full explanation see Ś. B.8-22 and अध्यारोप also. -2 An appendage. -3 Putting down upon; पादाध्यासे शतं दमः Y.2.217.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: