abuddha अबुद्ध

Definition: अबुद्ध a. Foolish, unwise; अपवादमात्रमबुद्धानाम् Sān. S. -द्धः The individual soul (जीवात्मा); अथ बुद्धमथाबुद्धमिमं गुणनिधिं शृणु Mb.12.38. -द्धम् 1 Inanimate, lifeless matter (जड); बुद्धयमानं महाप्राज्ञमबुद्धपरिवर्जनात् Mb. 12.35.31. -2 Ignorance (अज्ञान); एवमप्रतिबुद्धत्वादबुद्धमनु- वर्तते Mb.12.33.1. ind. Inadvertantly; न बुद्धिपूर्वं नाबुद्धं स्मरामीह कदाचन Rām.2.22.8.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: No Wiki page found.
Wiki Articles:

Part of Speech: Coming soon
Gender: Coming soon

Commentary
No commentaries yet.

Discussion
comments powered by Disqus

Similar Words

Search
  

Parse Time: 0.069s Search Word: abuddha Input Encoding: IAST: abuddha


Donate