abhyupasev अभ्युपसेव्

Definition: -sevate-, to observe religiously