abhimukha अभिमुख

Definition: अभिमुख a. (-खी f.) [अभिगतं मुखं यस्य अभेर्मुखम् P.VI.2. 185] 1 With the face turned or directed towards, in the direction of, towards, turned towards, facing; अभिमुखे मयि संहृतमीक्षितम् Ś.2.12. ˚खा शाला Sk.; गच्छन्नभिमुखो वह्नौ नाशं याति पतङ्गवत् Pt.1.237; with the acc.; राजानमेवाभि- मुखा निषेदुः; पम्पामभिमुखो ययौ Rām.; Bg.11.28; K.264; sometimes with dat., or gen. or loc.; आश्रमायाभिमुखा बभूवुः Mb.; यस्ते तिष्ठेदभिमुखे रणे Rām.; मथ्यभिमुखीभूय Dk. 124; also in comp. शकुन्तलाभिमुखो भूत्वा Ś. 1 turning towards Ś.; Ku.3.75,7.9. -2 Coming or going near, approaching, near or close at hand; अभिमुखीष्विव वाञ्छित- सुद्धिषु व्रजति निर्वृतिमेकपदे मनः V.2.9.; यौवनाभिमुखी संजज्ञे Pt.4; R.17.4. -3 Disposed or intending to, inclined to; ready for, about (to do something), in comp.; चन्द्रापीडाभिमुखहृदया K.198,233; अस्ताभिमुखे सूर्ये Mu.4.19; प्रसादाभिमुखो वेधाः प्रत्युवाच दिवौकसः Ku.2.16;5.6; U.7.4, Māl.1.13; कर्मण्यभिमुखेन स्थेयम् Dk.89; अनभिमुखः सुखानाभ् K.45; प्रातः प्रयाणाभिमुखाय तस्मै R.5.29; निद्रा चिरेण नयना- भिमुखी वभूव 5.64; sometimes as first member of comp. in this sense; फलमभिमुखपाकं राजजम्बूद्रुमस्य; V.4.27. -4 Favourable, friendly or favourably disposed; आनीय झटिति घटयति विधिरभिमतमभिमुखीभूतः Ratn.1.5. -5 Taking one's part, nearly related to. -6 With the face turned upwards. -खः Forepart (अग्र); तस्येषुपाताभिमुखं (विसृज्य) Bhāg.9.6.18. -खी One of the 1 earths according to Buddhists. -खम्, -खे ind. Towards, in the direction of, facing, in front or presence of, near to; with acc., gen. or in comp. or by itself; स दीप्त इव कालाग्निर्जज्वालाभिमुखं खगम् Rām.5.67.12. आसीताभिमुखं गुरोः Ms.2.193; तिष्ठन्मुनेरभिमुखं स विकीर्णधाम्नः Ki.2.59; Śi.13.2; Ki.6. 46; नेपथ्याभिमुखमवलोक्य Ś.1; स पुराभिमुखं प्रतस्थे Pt.3; Me. 7; कर्णं ददात्यभिमुखं मयि भाषमाणे Ś.1.3; also at the beginning of comp.; अभिमुखनिहतस्य Bh.2.112 killed in the front ranks of battle.


Dictionary: Apte
Literary Sources:
Synonyms:
Wikipedia: No Wiki page found.
Wiki Articles:

Part of Speech: Coming soon
Gender: Coming soon

Commentary
No commentaries yet.

Discussion
comments powered by Disqus

Similar Words

Search
  

Parse Time: 0.049s Search Word: abhimukha Input Encoding: IAST: abhimukha


Donate