abhiduh अभिदुह्

Definition: to milk in addition to ; Causal P. to cause to milk in addition to