Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Monier-Williams Search
38 results for yato
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
yatoin compound for yatas-. View this entry on the original dictionary page scan.
yatodbhava(irreg. for yata-udbh-) mfn. idem or 'mfn. produced from which ' View this entry on the original dictionary page scan.
yatomfn. produced from which View this entry on the original dictionary page scan.
yatomūlamfn. originating in or from which View this entry on the original dictionary page scan.
anyatodatmfn. equals anyatar/ato-danta- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
anyatodvāramfn. having doors only on one side, View this entry on the original dictionary page scan.
anyatoghātinmfn. striking in one direction View this entry on the original dictionary page scan.
anyatoghātinmfn. striking against another, View this entry on the original dictionary page scan.
anyatojyotismfn. having light or a jyotis- day only on one side, ibidem or 'in the same place or book or text' as the preceding View this entry on the original dictionary page scan.
anyatomukha(any/ato--), mfn. hiving a face only on one side, View this entry on the original dictionary page scan.
anyatomukha(any/ato--), mfn. hiving a face only on one side, View this entry on the original dictionary page scan.
anyatoraṇyan. a land which is woody only on one side View this entry on the original dictionary page scan.
anyatovātam. a disease of the eye, View this entry on the original dictionary page scan.
āsvādyatoyamf(ā-)n. having sweet or palatable water (as a stream) View this entry on the original dictionary page scan.
bāhyatonaram. plural ,"external men", Name of a people View this entry on the original dictionary page scan.
paśyatoharamfn. stealing before a person's eyes Va1rtt. 1 View this entry on the original dictionary page scan.
priyatoṣaṇam. a kind of coitus View this entry on the original dictionary page scan.
sādhyatovacchedakan. the distinguishing property of the thing to be proved View this entry on the original dictionary page scan.
sāmānyatodṛṣṭan. (scilicet anumāna-;in logic) a particular kind of induction or inference (exempli gratia, 'for example' generalizing from every day occurrences; according to to the sāṃkhya- and nyāya- it furnishes evidence of what transcends the senses such as the paths of the heavenly bodies, the existence of air ether, soul, space, time etc.) , generalization from particulars View this entry on the original dictionary page scan.
saṃyatopaskaramfn. having the household utensils kept in order View this entry on the original dictionary page scan.
ubhayato(in compound for ubhay/atas-above) .
ubhayatobārhatamind. on both sides accompanied by bṛhat-sāman- songs View this entry on the original dictionary page scan.
ubhayatobhāgaharamfn. = ubhaya-bhāga-hara- q.v View this entry on the original dictionary page scan.
ubhayatobhājmfn. idem or 'mfn. = ubhaya-bhāga-hara- q.v ' View this entry on the original dictionary page scan.
ubhayatobhāṣamfn. occurring both in the parasmai-bhāṣā- (= parasmai-pada-) and ātmane-bhāṣā- (= ātmane-pada-) Bombay edition View this entry on the original dictionary page scan.
ubhayatodantamf(ā-)n. idem or 'mfn. having teeth in both jaws ' View this entry on the original dictionary page scan.
ubhayatodatmfn. having teeth in both jaws View this entry on the original dictionary page scan.
ubhayatodhāramfn. two-edged, . View this entry on the original dictionary page scan.
ubhayatodvāramfn. having a door on both sides View this entry on the original dictionary page scan.
ubhayatohrasvamfn. having a short vowel on both sides, produced by two short vowels (as a vowel accented with a svarita-) View this entry on the original dictionary page scan.
ubhayatojyotismfn. having light on both sides View this entry on the original dictionary page scan.
ubhayatojyotismfn. "having a jyotiḥ-ṣṭoma-, sacrifice on both sides", being between two jyotiḥ-ṣṭoma- sacrifices View this entry on the original dictionary page scan.
ubhayatomukhamf(ī-)n. equals ubhaya-mukha-, q.v etc. View this entry on the original dictionary page scan.
ubhayatomukhamf(ī-)n. having a spout on both sides (as a pitcher) View this entry on the original dictionary page scan.
ubhayatonābhimfn. having a nave on both sides (as wheels) View this entry on the original dictionary page scan.
ubhayatonamaskāramfn. having the word namas- on both sides View this entry on the original dictionary page scan.
ubhayatoṅga(tas-aṅga-) mfn. having a part on both sides. View this entry on the original dictionary page scan.
ubhayatotirātra(tas-ati-) mfn. being between two ati-rātra- sacrifices View this entry on the original dictionary page scan.
Macdonell Search
1 result
yatomūla a. originating in which.
Bloomfield Vedic
Concordance
1 result0 results49 results
yato ghṛtaśrīr atithir ajāyata RV.1.128.4f.
yato jajña ugras tveṣanṛmṇaḥ RV.10.120.1b; AVś.5.2.1b; 20.107.4b; AVP.6.1.1b; SV.2.833b; VS.33.80b; JB.2.144; ā.1.3.4.2; 5.1.6.5; Apś.21.22.3b; Mś.7.2.6.6b; N.14.24b.
yato jātaḥ prajāpatiḥ VS.23.63d; Aś.10.9.5d; śś.16.7.1d.
yato jātam idaṃ viṣam AVś.4.6.8d; AVP.5.8.7d.
yato jāto (JābU. jātaḥ prāṇād) arocathāḥ RV.3.29.10b; AVś.3.20.1b; AVP.3.34.1b; VS.3.14b; 12.52b; 15.56b; TS.1.5.5.2b; 4.2.4.3b; 7.13.5b; MS.1.5.1b: 66.4; 1.6.1b: 85.7; KS.2.4b; 6.9b; 16.11b; 18.18b; JB.1.61b; śB.2.3.4.13b; 7.1.1.28; TB.1.2.1.16b; 2.5.8.8b; JābU.4b.
yato jāyata ukthyaḥ RV.3.10.6b.
yato jāyasa oṣadhe AVP.2.32.2d.
yato jāyānya jāyase AVś.7.76.5b.
yato jīvebhyo na pitṝn upaiti AVP.1.70.1a.
yato daṣṭaṃ yato dhītam AVś.7.56.3a.
yato deva dadhiṣe pūrvapeyam KS.4.2d; 13.11d. See yasya deva etc.
yato devā udajāyanta viśve RV.4.18.1b.
yato devīḥ pratipaśyāmy āpas tato mā rāddhir āgachatu SMB.2.8.5. P: yato devīḥ GG.4.10.9; KhG.4.4.10.
yato dyāvāpṛthivī niṣṭatakṣuḥ RV.10.31.7b; 81.4b; VS.17.20b; TS.4.6.2.5b; MS.2.10.2b: 133.3; KS.18.2b; TB.2.8.9.6b,7b.
yato naḥ pruṣṇavad vasu RV.3.13.4c.
yato na punar āyati (TB.Apś. āyasi) AVś.6.75.2c,3d; TB.3.3.11.4c; Apś.3.14.2c.
yato naiṣāṃ punar ekaś canodayat AVś.8.4.3c. See yathā nātaḥ.
yato bhagaḥ savitā dāti vāryam RV.5.48.5d.
yato bhayam abhayaṃ tat kṛdhī naḥ Apś.14.17.1c. See next.
yato bhayam abhayaṃ tan (KS.35.1c, abhayatvaṃ) no astu (AVś. asti, by misprint) AVś.19.3.4c; AVP.1.73.4c; KS.7.12c; 35.1c; TB.1.2.1.9c; Apś.5.5.8c; Mś.1.5.1.16c. See prec.
yato bhūmiṃ janayan viśvakarmā RV.10.81.2c; VS.17.18c; MS.2.10.2c: 133.7. See yad id bhūmiṃ, and yadī bhūmiṃ.
yato me madhv ābhṛtam RV.1.25.17b.
yato yaviṣṭha jajñiṣe suśevaḥ RV.7.7.3d.
yato yaviṣṭho ajaniṣṭa mātuḥ RV.7.4.2b.
yato yuñjānas tato vimuñcāmi Mś.1.3.4.28.
yato vāco nivartante TA.8.4.1a; 9.1a; TU.2.4.1a; 9.1a.
yato vāto manojavāḥ KS.36.15a; TB.2.7.7.6a; Apś.22.26.11.
yato vipāna ejati RV.8.6.29c.
yato viṣṇur vicakrame RV.1.22.16b; SV.2.1024b.
yato vīraḥ karmaṇyaḥ sudakṣaḥ RV.3.4.9c; TS.3.1.11.1c,2; MS.4.13.10c: 213.6; NṛpU.2.4c.
yato vratāni paspaśe RV.1.22.19b; AVś.7.26.6b; SV.2.1021b; VS.6.4b; 13.33b; TS.1.3.6.2b; MS.1.2.14b: 23.18; KS.3.3b; 16.16b; śB.3.7.1.17b; 7.5.1.25.
yato-yata āvartate ChU.4.17.9a.
yato-yataḥ samīhase VS.36.22a.
yato-yataḥ surabhe saṃbabhūvitha AVP.1.45.4b.
ajūryato vajriṇo vīryāṇi # RV.3.46.1c; MS.4.14.14c: 238.8.
anāgamiṣyato varān avitteḥ saṃkalpān amucyā druhaḥ pāśān # AVś.16.6.10.
anāyato anibaddhaḥ kathāyam # RV.4.13.5a; 4.14.5a.
anyatoraṇyāya dāvapam # VS.30.19; TB.3.4.1.11.
arātīyato ni dahāti vedaḥ # RV.1.99.1b; RVKh.10.127.6d; TA.10.2.1b; MahānU.6.2b; N.7b (Roth's edition, p. 201); 14.33b.
āyato mano agrabham # AVP.3.29.3b.
udyato divam ātanvanti raśmibhiḥ # TS.4.2.9.4b; 5.7.6.3b. See divam ā tanvanti.
ṛghāyato abhiyujo bhayante # RV.4.38.8b.
ṛghāyato araṃhayanta manyave # RV.10.113.6b.
kṛpayato nūnam aty atha # RV.8.46.16c.
parāyato nivartanam (AVP. -vartanīm) # AVś.7.38.1c; AVP.3.29.2d.
bibhyato nirṛtaiḥ saha # ApMB.2.22.12b; HG.1.16.5b.
brahmaṇyato nūtanasyāyoḥ # RV.2.20.4d.
brahmaṇyato vīra kārudhāyaḥ # RV.6.21.8b.
yāthātathyato 'rthān vyadadhāt # VS.40.8d; īśāU.8d.
Dictionary of Sanskrit Search
"yato" has 1 results
ubhayatobhāṣaliterally speaking or showing both the padas or voices; possessed of both the padas viz. the Parasmaipada and the Ātmanepada. The word is found commonly used in the Dhātupaṭha of Pāṇini.
5 results
yatomūla adjective originating in or from which (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 29774/72933
anyatovāta noun (masculine) a disease of the eye (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 23045/72933
ubhayatobhāgahara adjective
Frequency rank 33583/72933
ubhyatobhāga adjective
Frequency rank 47779/72933
sāmānyatodṛṣṭa noun (neuter) [phil.] (Nyāya) one of the three forms of anumāna (inference based on the common features of two cases)
Frequency rank 10817/72933
 

anyatovāta

an eye disease; pain due to eye movements.

Parse Time: 1.651s Search Word: yato Input Encoding: IAST IAST: yato