Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Bloomfield Vedic
Concordance
0 results0 results6 results
ariṣṭaṃ yat kiṃ ca kriyate TA.1.27.4c.
avadyaṃ ca malaṃ ca yat # AVś.7.89.3b; AVP.1.33.3b; VS.6.17b; Lś.2.2.11b; Apś.7.21.6b. See yat kiṃ ca duritaṃ, and yat kiṃ cid duritaṃ.
idam āpaḥ pra vahata # RV.1.23.22a; 10.9.8a; AVś.7.89.3a; AVP.1.33.3a; VS.6.17a; VSK.6.5.5a; Aś.3.5.2; 6.13.11; 8.12.6; Vait.8.20; Lś.2.2.11a; Kś.6.6.28; Apś.7.21.6a; Mś.1.8.4.40a; Kauś.57.24; ViDh.64.18; 65.6; LVyāsaDh.2.20. Ps: idam āpaḥ pravahata yat kiṃ ca Rvidh.2.29.4; idam āpaḥ śś.1.12.8; 5.18.12; Lś.5.3.17; BṛhPDh.2.134; śaṅkhaDh.8.9.
yat kiṃ cāsau manasā yac ca vācā # AVś.7.70.1a; TB.2.4.2.1a. P: yat kiṃ cāsau manasā Kauś.48.27.
yat kiṃ cit tanvo # see yat kiṃ ca etc.
yad asya guṣpitaṃ (AVś. kṣetriyaṃ; Apś. gulphitaṃ) hṛdi # AVś.3.7.2d; MS.1.2.2d: 11.8; Apś.10.10.3b; 13.7.16d. See yat kiṃ ca kṣetriyaṃ.
Vedabase Search
Parse Time: 1.887s Search Word: yat kim ca Input Encoding: IAST: yat kim ca