Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Root Search
vran has 1 results
        Root Word (Pāṇini Dhātupāṭha:)Full Root MarkerSenseClassSutra
√vraṇvraṇaaśabdārthaḥ1297
 
 
vran has 2 results
Root WordIAST MeaningMonier Williams PageClass
√व्रण्vraṇsounding / śabda1052/1Cl.1
√व्रण्vraṇwounding / gātra-vicūrṇana352/1, 959/2Cl.10
Monier-Williams Search
1 result
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
vrandinmfn. becoming soft View this entry on the original dictionary page scan.
Macdonell Vedic Search
1 result
vṛ 1. vṛ cover, V. vṛṇóti, vṛṇute. á̄-, int. ipf. á̄-varīvar contain, x. 129, 1. ví- unclose, rt. ao. avran, iv. 51, 2.
Macdonell Search
1 result
vrandin a. growing slack (RV.2).
Bloomfield Vedic
Concordance
1 result0 results9 results
uchantīr avrañ chucayaḥ pāvakāḥ # RV.4.51.2d.
kṣāmā bhindanto aruṇīr apa vran # RV.4.2.16d; AVś.18.3.21d; VS.19.69d; TS.2.6.12.4d.
na vrāṇā avanīr amuñcat # RV.1.61.10c; AVś.20.35.10c.
gharmasvaraso nadyo apa vran # RV.4.55.6d.
taṃ cin naraḥ śaśamānā apa vran # RV.5.29.12d.
tāsv adhvaryo indrāya somaṃ sotā madhumantaṃ vṛṣṭivaniṃ tīvrāntaṃ bahuramadhyaṃ vasumate rudravata ādityavata ṛbhumate vibhumate vājavate bṛhaspativate viśvadevyāvate # AB.2.20.14; Aś.5.1.15. See prec.
tīvrān ghoṣān kṛṇvate (AVP. kṛṇvatāṃ) vṛṣapāṇayaḥ # RV.6.75.7a; AVP.15.10.7a; VS.29.44a; TS.4.6.6.3a; MS.3.16.3a: 186.5; KSA.6.1a; Apś.20.16.10. P: tīvrān ghoṣān kṛṇvate Mś.9.2.3.19.
yad usriyāṇām apa vār iva vran # RV.4.5.8c.
yan māyino vrandino mandinā dhṛṣat # RV.1.54.4c.
Parse Time: 1.536s Search Word: vran Input Encoding: IAST: vran