Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Grammar Search
"viraja" has 2 results
viraja: masculine vocative singular stem: viraja
viraja: neuter vocative singular stem: viraja
Amarakosha Search
1 result
WordReferenceGenderNumberSynonymsDefinition
virajastamāḥ2.7.48MasculineSingulardvayātigaḥ
Monier-Williams Search
34 results for viraja
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
virajaSee sub voce, i.e. the word in the Sanskrit order View this entry on the original dictionary page scan.
virajamf(ā-)n. (3. vi+raja-for rajas-) free from dust, clean, pure (also figuratively"free from passion") etc. View this entry on the original dictionary page scan.
virajamf(ā-)n. free from the menstrual excretion View this entry on the original dictionary page scan.
virajam. Name of a marut-vat- View this entry on the original dictionary page scan.
virajam. of a son of tvaṣṭṛ- View this entry on the original dictionary page scan.
virajam. of a son of pūrṇiman- View this entry on the original dictionary page scan.
virajam. of a pupil of jātūkarṇya- View this entry on the original dictionary page scan.
virajam. of the world of buddha- padma-prabha- View this entry on the original dictionary page scan.
virajam. (plural) of a class of gods under manu- sāvarṇi- View this entry on the original dictionary page scan.
virajan. Name of a place of pilgrimage View this entry on the original dictionary page scan.
virajaḥprabham. Name (also title or epithet) of a tathāgata-, . View this entry on the original dictionary page scan.
virajalokam. Name of a particular world, View this entry on the original dictionary page scan.
virajanamfn. useful for or causing change of colour View this entry on the original dictionary page scan.
virajaprabham. Name of a buddha- View this entry on the original dictionary page scan.
virajasmfn. equals -raja-, free from dust etc. etc. View this entry on the original dictionary page scan.
virajasm. Name of a serpent-demon View this entry on the original dictionary page scan.
virajasm. of a ṛṣi- View this entry on the original dictionary page scan.
virajasm. of a sage under manu- cākṣuṣa- View this entry on the original dictionary page scan.
virajasm. of a son of manu- sāvarṇi- View this entry on the original dictionary page scan.
virajasm. of a son of nārāyaṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
virajasm. of a son of kavi- View this entry on the original dictionary page scan.
virajasm. of a son of vasiṣṭha- View this entry on the original dictionary page scan.
virajasm. of a son of paurṇamāsa- View this entry on the original dictionary page scan.
virajasm. of a son of dhṛta-rāṣṭra- View this entry on the original dictionary page scan.
virajasf. a woman who has ceased to menstruate View this entry on the original dictionary page scan.
virajasf. Name of durgā- View this entry on the original dictionary page scan.
virajaskamfn. equals -rajas- View this entry on the original dictionary page scan.
virajaskam. Name of a son of manu- sāvarṇi- View this entry on the original dictionary page scan.
virajaskaraṇan. freeing from dust, cleansing View this entry on the original dictionary page scan.
virajastamasmfn. free from (the qualities of) passion and ignorance View this entry on the original dictionary page scan.
virajastejaḥsvaram. Name of a serpent-demon View this entry on the original dictionary page scan.
virajastejombarabhūṣaṇamfn. having apparel and ornaments free from dust View this entry on the original dictionary page scan.
pādavirajasf. a shoe (literally"keeping the feet dustless"?) View this entry on the original dictionary page scan.
suvirajamfn. thoroughly free from all passions View this entry on the original dictionary page scan.
Apte Search
3 results
viraja विरज a. Free from dust or passion; pure; विधूत- कल्मषाः स्थानं विरजेनात्मनैव हि Bhāg.1.15.48;8.8.45. -जः An epithet of Viṣṇu. -जा 1 Dūrvā grass; Mb.13. 136.25. -2 N. of the wife of Nahuṣa. -3 The Kapittha-tree. -4 N. of a river; मुण्डनं चोपवासश्च सर्वतीर्थेष्वयं विधिः । वर्जयित्वा गयां गङ्गां विशालां विरजां तथा ॥
virajas विरजस् विरजस्क a. 1 Free from dust; विरजः पर आकाशादज आत्मा महान् ध्रुवः Bṛi. Up.4.4.2. -2 Free from passion; यथा लोकान् विरजाः संचरेयम् Mb.3.186.3; असक्तदृष्टिर्विरजाः सदैव Śi.2.8. -3 Free from menstrual secretion.
virajaskā विरजस्का A woman in whom the menstrual secretion has ceased.
Bloomfield Vedic
Concordance
0 results0 results36 results
agne virājam upasedha śakram MG.2.11.14b. See under ugro virājann.
pitā virājām ṛṣabho rayīṇām TB.2.8.8.9a. P: pitā virājām TB.3.12.1.1. See vatso virājo.
te virājam abhisaṃyantu sarve MS.1.6.2c (bis): 88.2; 89.7. See te samrājam.
ugro virājann apa vṛṅkṣva (ApMB. sedha) śatrūn AVś.3.12.6b; ApMB.2.15.5b. See agne virājam, and ūrdhvo virājann.
ūrdhvo virājann apa sedha śatrūn HG.1.27.7b. See under ugro vi-.
yamarājye virājasi TA.6.7.2d.
yatrādityā virājatha RV.1.188.4c.
agnir yena virājati # RVKh.10.128.12a; Apś.6.23.1a.
agnir viśvaṃ virājati # KS.39.15d.
agniḥ sarvaṃ virājati # KS.39.15e.
adhi śriyā virājataḥ # RV.1.188.6b.
idam aham imāṃ padyāṃ virājam annādyāyādhitiṣṭhāmi # SMB.2.8.2; GG.4.10.2. P: idam aham imām KhG.4.4.5.
indro viśvaṃ virājati # ā.5.3.1.2. Cf. indro viśvasya rājati.
imaṃ janā abhyutkrośata samrājaṃ sāmrājyaṃ bhojaṃ bhojapitaraṃ svarājaṃ svārājyaṃ virājaṃ vairājyaṃ parameṣṭhinaṃ pārameṣṭhyaṃ rājānaṃ rājapitaram # AB.8.17.5. Cf. imaṃ devā abhyutkrośata.
imaṃ devā abhyutkrośata samrājaṃ sāmrājyaṃ bhojaṃ bhojapitaraṃ svarājaṃ svārājyaṃ virājaṃ vairājyaṃ rājānaṃ rājapitaraṃ parameṣṭhinaṃ pārameṣṭhyam # AB.8.12.5. Cf. imaṃ janā.
ṛṣīṇāṃ putro adhirāja eṣaḥ (Aś. avirāja [?] eṣaḥ; AVś. abhiśastipā u; VS.śB. abhiśastipāvā; TB. abhiśastipā ayam) # AVś.4.39.9b; AVP.12.18.1b; 15.22.3b; VS.5.4b; TS.1.3.7.2b; MS.1.2.7b: 16.10; KS.3.4b; śB.3.4.1.25b; TB.2.7.15.1b; Aś.8.14.4b; SMB.2.2.12b; N.8.2.
ekākṣarāḥ pūṃrdaśamā virājaḥ # Apś.4.4.4a.
gāṃ mā hiṃsīr aditiṃ virājam # VS.13.43d; TS.4.2.10.2d; MS.2.7.17d: 102.5; śB.7.5.2.19. See sa gāṃ etc.
gāyatrīṃ triṣṭubhaṃ jagatīm anuṣṭubham (MS. -tīṃ virājam) # AVś.8.9.14c; TS.4.3.11.2c; MS.2.13.10c: 160.8. See gāyatrī triṣṭub jagatī virāṭ.
girā ca śruṣṭiḥ sabharā asan naḥ # RV.10.101.3c; VS.12.68c; TS.4.2.5.6c; MS.2.7.12c: 91.16; KS.16.12c; śB.7.2.2.5. See virājaḥ śruṣṭiḥ.
jyotir ahaṃ virajā vipāpmā bhūyāsaṃ svāhā # TA.10.51.1--57.1; 60.1; Tā.10.65 (quinq.); 10.66 (oct.); MahānU.20.15--21,24,25; BDh.3.8.12.
te samrājam abhisaṃyantu sarve # KS.7.14c. See te virājam.
traiṣṭubhaṃ chando virājaṃ svarājaṃ samrājam # AVP.9.20.6.
devā dvirājayodhinaḥ # AVP.1.108.3b.
devānāṃ vasudhānīṃ virājam # TA.3.11.4b.
devā rājyāya yodhinaḥ # AVś.19.20.3b. See devā dvirājayodhinaḥ.
daivīr viśas tvam utā virāja # MS.4.12.2c: 181.14; KS.8.17c. See tvaṃ daivīr.
prajāpatiḥ parameṣṭhī virāṭ (TS. virājā) # AVś.4.11.7b; 8.5.10c; AVP.1.53.2b; TS.5.7.4.4b.
prajāpatiṃ parameṣṭhinaṃ virājam # AVś.11.5.7b.
pra samrājaṃ prathamam adhvarāṇām # TS.1.6.12.3a. See virājantaṃ.
madhye brahma virājati # JB.3.373e.
mandāno asya barhiṣo vi rājasi # RV.8.13.4c; 15.5c; AVś.20.61.2c; SV.2.231c. Fragment: virājasi JB.1.183.
mayi dohaḥ padyāyai virājaḥ (MG. virājaḥ kalpatām) # AG.1.24.22; HG.1.13.1; MG.1.9.7; VārG.11.5. See under mama padyāya.
yathā vasu vīrajātaṃ naśāmahai # RV.10.36.11c.
yad annam agnir bahudhā virāddham (var. lects. virājam, viruddham) # PrāṇāgU.1a. Cf. next.
yām āhur vācaṃ kavayo virājam # AVś.9.2.5b.
Vedabase Search
29 results
viraja spotlessSB 10.38.28-33
SB 10.87.19
viraja unsulliedSB 3.23.30
viraja-ambara very clean clothSB 8.8.41-46
viraja-ambara very clean clothSB 8.8.41-46
viraja-vāsasaḥ always dressed with clean garmentsSB 8.15.17
viraja-vāsasaḥ always dressed with clean garmentsSB 8.15.17
viraja a son named VirajaSB 5.15.14-15
viraja King VirajaSB 5.15.16
viraja spotlessSB 10.34.21
SB 10.53.8-9
SB 10.59.36
SB 3.21.9
virajam a son named VirajaSB 4.1.14
virajam formed of pure goodnessSB 3.4.7
virajam free from disturbancesSB 3.28.10
virajam freed from all bodily dirtSB 3.23.30
virajam pureSB 11.11.21
SB 3.14.32
virajam purifiedSB 3.28.12
virajam purified of material desireSB 11.17.43
virajam uncontaminatedSB 3.15.15
virajam without contaminationSB 3.21.9
SB 4.21.42
virajasau fully cleansed of the mode of ignoranceSB 10.10.28
virajaska-ādyāḥ Virajaska and othersSB 8.13.11
virajaska-ādyāḥ Virajaska and othersSB 8.13.11
virajaskam completely free from mundane contaminationSB 1.19.21
virajasya of King VirajaSB 5.15.14-15
6 results
viraja adjective clean (Monier-Williams, Sir M. (1988))
free from dust (Monier-Williams, Sir M. (1988))
free from the menstrual excretion (Monier-Williams, Sir M. (1988))
pure (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 12664/72933
viraja noun (masculine) name of a class of gods under Manu Sāvarṇi (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a Marutvat (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a mountain in the north of lake Mahābhadra name of a pupil of Jātūkarṇya (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a son of Pūrṇiman (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a son of Tvaṣṭṛ (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of the world of Buddha Padmaprabha (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 10782/72933
viraja noun (neuter) name of a place of pilgrimage (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 39450/72933
virajas adjective -raja (Monier-Williams, Sir M. (1988))
free from dust (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 8189/72933
virajas noun (masculine) name of a sage under Manu Cākṣuṣa (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a serpent-demon (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a son of Dhṛtarāṣṭra (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a son of Kavi (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a son of Manu Sāvarṇi (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a son of Nārāyaṇa (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a son of Paurṇamāsa (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a son of Vasishtha (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of a Ṛṣi (Monier-Williams, Sir M. (1988))
[geogr.] name of a mountain
Frequency rank 12665/72933
virajaska adjective
Frequency rank 22269/72933
 

mūtravirajanīya

substances that alter the colour of urine.

Wordnet Search
"viraja" has 1 results.

viraja

viraja   

dhṛtarāṣṭraputraḥ।

virajasya varṇanaṃ purāṇeṣu prāpyate।

Parse Time: 1.704s Search Word: viraja Input Encoding: IAST: viraja