Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Monier-Williams Search
36 results for vadhya
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
vadhyamfn. (frequently written b/adhya-) to be slain or killed, to be capitally punished, to be corporally chastised (see under vadha-), sentenced, a criminal etc. View this entry on the original dictionary page scan.
vadhyamfn. to be destroyed or annihilated etc. View this entry on the original dictionary page scan.
vadhyam. an enemy View this entry on the original dictionary page scan.
vadhyabhū f. a place of public execution, View this entry on the original dictionary page scan.
vadhyabhūmif. a place of public execution, View this entry on the original dictionary page scan.
vadhyacihnan. the mark or attribute of one sentenced to be killed View this entry on the original dictionary page scan.
vadhyadiṇḍimam. or n. (?) a drum beaten at the time of the execution of a criminal View this entry on the original dictionary page scan.
vadhyaghātaka() mfn. killing one sentenced to death, executing criminals. View this entry on the original dictionary page scan.
vadhyaghna() mfn. killing one sentenced to death, executing criminals. View this entry on the original dictionary page scan.
vadhyamālāf. a garland placed on the head of one sentenced to death View this entry on the original dictionary page scan.
vadhyapālam. "guardian of criminals", a jailer View this entry on the original dictionary page scan.
vadhyaparyāyam. (a hangman's) turn to execute a criminal View this entry on the original dictionary page scan.
vadhyapaṭam. the red garment of a criminal during his execution, View this entry on the original dictionary page scan.
vadhyapaṭaham. equals -diṇḍima- View this entry on the original dictionary page scan.
vadhyaśilāf. a stone or rock on which malefactors are executed, scaffold, slaughter-house, shambles View this entry on the original dictionary page scan.
vadhyaśilāf. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
vadhyasrajf. equals -mālā- View this entry on the original dictionary page scan.
vadhyasthānan. equals -bhū- View this entry on the original dictionary page scan.
vadhyatmfn. equals vadhyamāna-, being struck or killed View this entry on the original dictionary page scan.
vadhyaf. View this entry on the original dictionary page scan.
vadhyatvan. the state of being sentenced to death, fitness to be killed View this entry on the original dictionary page scan.
vadhyavāsasn. the clothes of a criminal who has been executed (given to a caṇḍāla-) View this entry on the original dictionary page scan.
anvadhyasto throw upon after another View this entry on the original dictionary page scan.
avadhyamfn. not to be killed, inviolable View this entry on the original dictionary page scan.
avadhyaSee a-vadh/a-. View this entry on the original dictionary page scan.
avadhyai(perf. -dadhyau-)to think Ill of (accusative), disregard View this entry on the original dictionary page scan.
avadhya(avadhy/a--) f. inviolability View this entry on the original dictionary page scan.
avadhyatvan. idem or '(avadhy/a--) f. inviolability ' View this entry on the original dictionary page scan.
bahvadhyayana() mfn. consisting of many chapters gaRa guṇādi-. View this entry on the original dictionary page scan.
huvadhyai huvān/a- See hve-. View this entry on the original dictionary page scan.
kṛtavadhyacihnamfn. bearing the marks of death, View this entry on the original dictionary page scan.
stavadhyaiSee above under root. View this entry on the original dictionary page scan.
svadhyakṣamf(-)n. good to be inspected View this entry on the original dictionary page scan.
svadhyavasānamf(-)n. good to be striven after View this entry on the original dictionary page scan.
ūvadhyaSee /ūbadhya-. View this entry on the original dictionary page scan.
yathākāmavadhyamfn. to be chastised or punished at pleasure View this entry on the original dictionary page scan.
Apte Search
2 results
vadhya वध्य a. 1 To be killed or slain. -2 Sentenced to be killed. -3 Vulnerable. -4 To be subjected to corporeal punishment, to be corporeally punished -ध्यः 1 A victim, one seeking his doom; अद्यापि बध्यमानां वध्यः को नेच्छति शिखां मे Mu.1.9. -2 An enemy. -Comp. -दिण्डिमः, -पटहः a drum beaten at the time of execution. -पालः a jailer. -भूः, -भूमिः f., -स्थलम्, -स्थानम् a place of execution. -माला a garland of flowers placed on a person who is about to be executed. -वासस् the clothes of a criminal who has been executed; वध्यांश्च हन्युः सततं यथाशास्त्रं नृपाज्ञया । वध्यवासांसि गृह्णीयुः शय्याश्चाभरणानि च ॥ Ms.1.56. -शिला 1 an executioner's block, scaffold. -2 a slaughter-house.
ūvadhyam ऊवध्यम् Half digested food; Bṛi. Up.1.1.1. उवध्य- गोहं पार्थिवं रवनतात् T. Br.
Macdonell Search
3 results
vadhya fp. to be slain or killed; de serving or liable to be killed; sentenced to death; to be chastised or corporally pun ished; to be destroyed: -tâ, f. penalty of death or corporal punishment; -pataha, m.drum beaten at executions; -bhû, f. place of execution; -bhûmi, f. id.; -mâlâ, f. garland placed on the head of one sentenced to death; -silâ, f. stone used for executing or slaughter ing, block; -sthâna, n. place of execution; -srag, f.=-mâlâ.
avadhya fp. inviolable: -vyavasâ ya-vâhya, a. foreign to the resolve that no thing should be killed; -tâ, f. inviolable ness; -tva, n., -bhâva, m. id.
ūvadhya n. contents of the entrails.
Bloomfield Vedic
Concordance
3 results0 results23 results
nirṛtyā vadhyatāṃ pāśe AVP.10.12.8c.
anenāśvena medhyeneṣṭvāyaṃ rājāpratidhṛṣyo 'stu # TB.3.8.5.2; Apś.20.4.2; ... rājā vṛtraṃ vadhyāt TB.3.8.5.1; Apś.20.4.1; ... rājā sarvam āyur etu TB.3.8.5.4; Apś.20.4.4; ... rājāsyai viśo bahugvai bahvaśvāyai bahvajāvikāyai bahuvrīhiyavāyai bahumāṣatilāyai bahuhiraṇyāyai bahuhastikāyai bahudāsapuruṣāyai rayimatyai puṣṭimatyai bahurāyaspoṣāyai rājāstu TB.3.8.5.2; Apś.20.4.3. See prec.
ava rakṣo divaḥ sapatnaṃ vadhyāsam # Apś.1.19.11.
ā no rādhāṃsi savita stavadhyai # RV.7.37.8a.
ā vāṃ yeṣṭhāśvinā huvadhyai # RV.5.41.3a.
ā vo ruvaṇyum auśijo huvadhyai # RV.1.122.5a.
ā vo vāhiṣṭho vahatu stavadhyai # RV.7.37.1a.
indrā nv agnī avase huvadhyai # RV.5.45.4b.
ubhā vām indrāgnī āhuvadhyai # RV.6.60.13a; VS.3.13a; TS.1.1.14.1a; 5.5.2a; 7.2; MS.1.5.1a: 65.10; 1.1.5: 73.11; 1.1.6: 74.4; KS.6.9a; 7.4; śB.2.3.4.12a; Aś.3.7.13; Apś.19.18.8. Ps: ubhā vām indrāgnī MS.1.5.5: 73.13; 4.13.5: 205.10; 4.14.8: 226.11; KS.7.5; TB.2.8.5.1; Mś.5.2.8.31; ubhā vām śś.2.11.2; 6.10.19.
ūrjasvatīm anamīvāṃ svādhyām # AVP.14.5.2b.
ūvadhyagohaṃ pārthivaṃ khanatāt # MS.4.13.4: 204.1; KS.16.21; AB.2.6.16; TB.3.6.6.3; Aś.3.3.1; śś.5.17.7; Apś.7.16.1. P: ūvadhyagoham śś.15.1.26.
kuṣṭhaṃ tapanti marutaḥ svādhyanduraḥ # AVP.9.29.7a.
te ghed agne svādhyaḥ # RV.8.19.17a; 43.30a.
trātāram indram akṛṇor avadhyam (VSK. ayudhyam) # VS.8.46b; 17.24b; VSK.8.21.1b; 18.2.9b; TS.4.6.2.6b; MS.2.10.2b: 133.14; KS.18.2b; śB.4.6.4.6b. See hantāram indram.
tvayāyaṃ vṛtraṃ vadhyāt (VS.śB. badhet; VSK. badhyāt) # VS.10.8; VSK.11.4.4; TS.1.7.7.1; 8.12.3; 15.1; MS.2.6.9: 69.8; 4.4.3: 53.9; KS.15.7; śB.5.3.5.28. P: tvayāyam Kś.15.5.19.
tvāṃ soma pavamānaṃ svādhyaḥ # RV.9.86.24a.
tvām agne svādhyaḥ # RV.6.16.7a.
dūto na gantv aśvinā huvadhyai # RV.5.43.8b.
deva barhiḥ svāsasthaṃ tvādhyāsadeyam # Aś.1.4.7. Cf. māmṛṣad.
pavamāna svādhyaḥ # RV.9.65.4c. See prec. but one.
pra somāsaḥ svādhyaḥ # RV.9.31.1a.
māmṛṣad eva (read deva ?) barhiḥ svāsasthaṃ tvādhyāsadeyam ūrṇamradam anabhiśokam # Kauś.3.7; 137.39. Cf. deva barhiḥ svā-.
yad ūvadhyam udarasyāpavāti # RV.1.162.10a; VS.25.33a; TS.4.6.8.4a; MS.3.16.1a: 182.12; KSA.6.4a.
Vedabase Search
15 results
vadhya anyone is to be killedSB 8.5.22
vadhya ought to be killedSB 4.19.30
vadhya who is to be killedSB 7.5.34
vadhyamānāḥ being killed one after anotherSB 7.7.4-5
vadhyasya of one who is to be killedSB 11.10.20
vadhyatām kill HimSB 10.42.19
vadhyatām let him be killedSB 7.5.34
vadhyatām will be killedSB 1.7.39
avadhya a cow or calf, which is not to be killedCC Antya 3.160
avadhya cannot be killedBG 2.30
avadhya not to be killedSB 10.63.47
na vadhya not to be killedSB 7.10.27
na vadhya not to be killedSB 10.63.47
na vadhya not to be killedSB 7.10.27
na vadhya not to be killedSB 10.63.47
6 results
vadhya noun (masculine) a criminal an enemy (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 19984/72933
vadhyabhūmi noun (feminine) a place of public execution (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 64539/72933
vadhya noun (feminine) fitness to be killed (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the state of being sentenced to death (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 19985/72933
avadhya adjective inviolable (Monier-Williams, Sir M. (1988))
not to be killed (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 2662/72933
avadhya noun (feminine) inviolability (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 23214/72933
avadhyamāna adjective unkillable
Frequency rank 32632/72933
Wordnet Search
"vadhya" has 5 results.

vadhya

vadhya, hanya   

vadhamarhyati;

rāṣṭradrohī vadhyaḥ asti।

vadhya

avadhya   

hantum anarhaḥ।

avadhyānāṃ paśūnāṃ baliṃ na dadyāt।

vadhya

avadhya   

yasya hananasya vidhānaṃ nāsti।

hindudharmānusāreṇa gauḥ avadhyaḥ paśuḥ।

vadhya

avadhya   

yaḥ kenāpi hantuṃ na śakyate।

kim ekopi jīvaḥ avadhyaḥ।

vadhya

vadhyadiṇḍimaḥ, vadhadiṇḍimam   

prācīne kāle vartamānaḥ paṭahaviśeṣaḥ yaḥ prāṇadaṇḍasya anuṣṭhānasamaye vādayate sma।

vadhyadiṇḍimasya dhvaniṃ śrutvā janeṣu bhayam utpadyate sma।

Parse Time: 1.574s Search Word: vadhya Input Encoding: IAST: vadhya