Donate
 
    
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
2 results for tan na
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
paśugāyatrīf. a parody of the sacred gāyatrī- whispered into the ear of a sacrificial animal (paśu-pāśāya vidmahe śiraś-chedāya dhīmahi tan naḥ paśuḥ pracodayāt-; see ) . View this entry on the original dictionary page scan.
satmf(sat/ī-)n. real, actual, as any one or anything ought to be, true, good, right (tan na sat-,"that is not right"), beautiful, wise, venerable, honest (often in compound See below) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
31 results
     
dūre tan nāma guhyaṃ parācaiḥ RV.10.55.1a.
mahat tan nāma guhyaṃ puruspṛk RV.10.55.2a; śś.18.1.8.
tathaiva tān na bhunakti śrutaṃ tat VāDh.2.11d; N.2.4d.
tve tan naḥ suvedam usriyaṃ vasu RV.8.4.16c.
yas tan na veda (AVś. erroneously, -daṃ) kim ṛcā kariṣyati RV.1.164.39c; AVś.9.10.18c; TB.3.10.9.14c; TA.2.11.1c; śvetU.4.8c; NṛpU.4.2c; 5.2c; N.13.10c.
atiṣkado bhiyasā tan na āvat # RV.10.108.2c.
avīre kratau vi davidyutan na # RV.10.95.3c.
asapatnaṃ purastān naḥ # RVKh.2.43.4a. Cf. prec.
ā paścātān nāsatyā purastāt # RV.7.72.5a; 73.5a; Aś.3.8.1.
ṛtān mā muñcatāṃhasaḥ # TB.3.7.12.2c. See kṛtān naḥ.
chinnaṃ saṃ dhehy oṣadhe # AVś.4.12.5d. Cf. tan nau saṃ-.
tatra nau saṃskṛtam # AVś.11.1.35. See tan naḥ saṃ-, and tan nau saṃ-.
tad ejati tan naijati # VS.40.5a; īśāU.5a.
tan nas turīpam adha poṣayitnu # RV.3.4.9a; 7.2.9a; TS.3.1.11.1a; MS.4.13.10a: 213.5; Aś.1.10.5; 3.8.1; śś.13.4.2. P: tan nas turīpam MS.4.14.8: 226.12; TB.2.8.7.4; 3.5.12.1; śś.1.15.4; Apś.19.17.1; śG.1.20.5.
taṃ no dyāvāpṛthivī tan na āpaḥ # RV.10.37.6a.
tan no nārasiṃhaḥ pracodayāt # TA.10.1.7c. See tan naḥ siṃhaḥ.
tan no rāyaḥ parvatās tan na āpaḥ # RV.7.34.23a.
tan ma ācakṣva nārada # AB.7.13.2d. See tan naḥ prabrūhi.
tan ma indro varuṇo bṛhaspatiḥ # MahānU.4.12c; BDh.2.5.8.3c. See tan na etc.
tan me tanvaṃ trāyatāṃ sarvato bṛhat # AVś.8.5.19c. See tan nas trāyatāṃ.
tena saṃvaninau svake # HG.1.24.6d. Cf. tan nau saṃvananaṃ.
payo gṛheṣu payo aghnyāyām (TB.Apś. aghniyāsu; Mś. 'stu tan naḥ) # AB.5.27.8c; 7.3.4c; TB.1.4.3.3c; 3.7.4.2a; Aś.3.11.7c; Apś.9.5.6c; Mś.3.2.2e. See payo aghnyāsu.
mahaḥ pitur janitur jāmi tan naḥ # RV.3.54.9b.
no mardhīr ā bharā daddhi tan naḥ # RV.4.20.10a; TS.1.7.13.3a. P: mā no mardhīḥ TS.2.2.12.6.
yac ciketa satyam it tan na mogham # RV.10.55.6c; SV.2.1133c.
yat tvā pṛchāc chṛtaṃ haviḥ śamitā3ḥ śṛtam ity eva brūtān na śṛtaṃ bhagavo na śṛtaṃ hi # śB.3.8.3.4; Kś.6.8.1.
yat tvā yāmi daddhi tan na indra # RV.10.47.8a.
yathāyathaṃ nau tanvau (Aś. tanvā; Mś. tan nau) jātavedaḥ # KS.7.3d; Aś.2.5.10d; Mś.1.6.3.16d.
yad anena yajñena jeṣyāmo 'nena sattreṇa (Kś. paśubandhena) tan naḥ saha # śB.4.6.8.15; Kś.12.2.8.
yad bhadraṃ tan na (TBṭA.Apś. ma) ā suva # RV.5.82.5c; VS.30.3c; TB.2.4.6.3c; TA.10.10.2c; 49.1c; Apś.6.23.1c; 21.12.3d; Kauś.58.1d; MahānU.9.7c; 17.7c.
yan navam ait (KS. ais) tan navanītam abhavat (KS. -vaḥ) # TS.2.3.10.1; 11.2; MS.2.3.4a: 31.1; 2.3.5a: 32.19; KS.11.7a. P: yan navam ait Mś.5.2.2.6.
Parse Time: 1.701s Search Word: tan na Input Encoding: IAST IAST: tan na