Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Monier-Williams Search
18 results for sira
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
siram. = śira-1, the root of Piper Longum View this entry on the original dictionary page scan.
asiram. (2. as-),"an arrow", a beam, ray View this entry on the original dictionary page scan.
avāksirasmfn. having the head downwards, headlong etc. View this entry on the original dictionary page scan.
avāksirasmfn. having its upper end turned downwards View this entry on the original dictionary page scan.
dhvasiramfn. sprinkled, spattered, covered, (see dhūsara-). View this entry on the original dictionary page scan.
gūḍhasiramfn. having the arteries hidden, View this entry on the original dictionary page scan.
gūḍhasiraf. one of a buddha-'s marks, . View this entry on the original dictionary page scan.
haṃsiram. a kind of mouse (see hasira-) View this entry on the original dictionary page scan.
hasiram. a kind of mouse (see haṃsira-) View this entry on the original dictionary page scan.
mandaśisiramfn. slightly cool View this entry on the original dictionary page scan.
siran. or nāsīra- the van of an army View this entry on the original dictionary page scan.
siram. a champion who advances before the line View this entry on the original dictionary page scan.
nirgranthisiraf. the having veins without knots (one of the 80 minor marks of a buddha-), View this entry on the original dictionary page scan.
vasiram. Scindapsus Officinalis (n. its fruit) (varia lectio vasīra-and vaśira-) View this entry on the original dictionary page scan.
vasiram. Achyranthes Aspera View this entry on the original dictionary page scan.
vasiran. sea salt (varia lectio vaśira-and vaśīra-) View this entry on the original dictionary page scan.
visiramf(ī-)n. having no (prominent) veins View this entry on the original dictionary page scan.
vyadhyasiramfn. vyadhya
Apte Search
5 results
sira सिरः The root of long pepper.
dhvasira ध्वसिर a. Ved. Destroyed; also ध्वस्मन्, ध्वस्र.
siram नासिरम् नासीरम् [नासाय ईर्ते ईर्-क Tv.] Advancing or fighting in front of an army. -रः 1 The van or front (of an army &c.); नासीरचरयोर्भटयोः Mv.6; N.1.68. नासीरस्थानपि तया पताकाभिरलङ्कृतान् Parnāl. -2 A champion who advances before the line.
vasiram वसिरम् Sea-salt.
haṃsira हंसिरः A kind of mouse.
Macdonell Vedic Search
1 result
vārya vá̄r-ya, gdv. desirable, i. 35, 8 [vṛ choose].
Macdonell Search
2 results
dhvasira a. bestrewn, covered; dusty, obscured; -ti, f. disappearance; one of the four states of a Yogin in which all the consequences of actions disappear; -ra, a. withered; falling off.
sira n. van (of an army).
Bloomfield Vedic
Concordance
2 results0 results150 results
aśvyaṃ śiraḥ praty airayatam RV.1.117.22b.
athā śiraḥ prati vām aśvyaṃ vadat RV.1.119.9d.
bhindhi śiraḥ kṛmer jāyāṃ nyasya (the edition puts nyasya at the beginning of pāda d) AVP.1.87.1c.
brahmā śiraḥ Tā.10.35.
brahmaṇā śīraṃ vahati AVP.8.9.8a.
gāthābhiḥ śīraśociṣam RV.8.71.14b; AVś.20.103.1b; SV.1.49b; JB.1.151.
gharmaḥ śiraḥ MS.1.6.1: 86.3; 1.6.2: 88.17; 1.6.6: 95.13; 1.6.7: 97.10; KS.7.14; TB.1.1.7.1; 8.1,3; TA.4.17.1; Apś.5.12.1; Mś.1.5.3.12; 1.5.5.18; --4.4.41. Cf. Apś.5.13.8; 15.6; 16.2.
oṃ śirase svāhā NṛpU.2.2. See śirase.
tasyendravajreṇa śiraś chinadmi TB.3.7.6.5d; Apś.4.5.2d.
teṣāṃ śirāṃsy asinā chinadmi AVP.5.15.9c.
yajñasya śiraḥ pratidhāsyāmaḥ śB.14.1.3.2.
yajñasya śiraḥ pratidhehi śB.14.1.3.2.
yunakta sīrā vi yugā tanudhvam (AVś.AVPṭSṃS.KS. tanota) RV.10.101.3a; AVś.3.17.2a; AVP.2.22.1a; VS.12.68a; TS.4.2.5.5a; MS.2.7.12a: 91.15; KS.16.12a; śB.7.2.2.5. See prec.
aganma jyotir avidāma devān # RV.8.48.3b; Kś.10.9.7b; Mś.2.5.4.40b; śirasU.3b. See adarśma jyotir; cf. prec., and avidāma etc.
agninā devena devatayā gāyatreṇa chandasāgneḥ śirā upadadhāmi # MS.2.18.11: 115.9. Cf. under gāyatreṇa chandasāgninā.
agnir iti bhasma vāyur iti bhasma jalam iti bhasma sthalam iti bhasma vyomam iti bhasma sarvaṃ ha vā idaṃ bhasma # śirasU.5. P: agnir iti bhasma KālāgU.1 (stated in full by the comm., with variant vyometi). Cf. agner bhasmāsi.
agnīd āśiraṃ vinaya # śB.4.3.3.19; Kś.10.3.11; Mś.2.5.1.11.
achā naḥ śīraśociṣam # RV.8.71.10a; SV.2.904a; Aś.4.13.7; 8.12.6; śś.10.12.16; 14.55.2.
atho citrapakṣa śiraḥ # PG.3.6.3c.
atho yo arvataḥ śiraḥ # AVś.19.50.5c; AVP.14.9.5c.
adabdhaṃ mana iṣiraṃ cakṣuḥ sūryo jyotiṣāṃ śreṣṭhaḥ # śG.6.4.1. P: adabdhaṃ manaḥ śG.6.4.9. See under prec. but one.
adugdhā iva dhenavaḥ # RV.7.32.22b; AVś.20.121.1b; SV.1.233b; 2.30b; VS.27.35b; TS.2.4.14.2b; MS.2.13.9b: 158.14; KS.39.12b; JB.1.293b; Apś.17.8.4b; 19.22.16b; Mś.5.2.3.8b,12b; śirasU.4b.
adbhyaḥ kṣīraṃ vyapibat # VS.19.73a; MS.3.11.6a: 148.12; KS.38.1a; TB.2.6.2.1a. Cf. adbhyaḥ somaṃ etc.
adbhyaḥ somaṃ vyapibat # MS.3.11.6a: 148.15. See somam adbhyo vyapibat, and cf. adbhyaḥ kṣīraṃ.
adha priyam iṣirāya # RV.8.46.29a.
anayā tvā diśā prajāpatinā devatayānāptena chandasā śiśiram ṛtuṃ praviśāmi # KA.1.63; 2.63.
anarśarātiṃ (JB. alaṃṣirātiṃ) vasudām upa stuhi # RV.8.99.4a; AVś.20.58.2a; JB.3.261a; N.6.23. See alarṣirātiṃ.
annaṃ kṣīraṃ vaśe tvam # AVś.10.10.8d.
apākā santam iṣira praṇayasi # RV.1.129.1b.
apāma somam amṛtā abhūma # RV.8.48.3a; TS.3.2.5.4a; Aś.5.6.26; Kś.10.9.7a; Mś.2.5.4.40a; śirasU.3a. P: apāma somam AB.8.20.6; Vait.24.5; Apś.13.22.5. Cf. aganma svar.
apūpavān kṣīravāṃś (dadhivāṃś, drapsavāṃś, ghṛtavāṃś, māṃsavāṃś, annavāṃś, madhumāṃś, rasavāṃś, and apavāṃś) carur eha sīdatu # AVś.18.4.16a--24a; apūpavān ghṛtavāṃś (with vikāras, -vāñ chṛtavāṃś, kṣīravāṃś, dadhivāṃś, madhumāṃś) carur eha sīdatu TA.6.8.1 (1--5)a. P: apūpavān Kauś.86.3.
abhi tvā śūra nonumaḥ # RV.7.32.22a; AVś.20.121.1a; SV.1.233a; 2.30a; VS.27.35a; TS.2.4.14.2a; MS.2.13.9a: 158.14; 4.12.4: 188.14; KS.12.15a; 39.11,12a; AB.4.10.6; 29.13; 5.1.19; 7.7; 16.27; 18.21; 20.21; 8.2.3; JB.1.293a; PB.11.4.1; ā.5.2.2.2; Aś.5.15.2; 6.5.18; Vait.42.9; Apś.17.8.4a; 19.22.12,16a; 23.1; 21.21.18; Mś.5.2.3.8a,12a; 6.2.3.1; 7.2.6.6; śirasU.4a; Svidh.3.6.11. Ps: abhi tvā śūra śś.7.20.3; abhi tvā Rvidh.2.25.6. Cf. abhi tvām indra.
ayaṃ yo asya yasya ta idaṃ śiraḥ # Mś.6.1.2.24. See ayaṃ yo 'si.
ayaṃ yo 'si yasya ta idaṃ śiraḥ # KS.38.12; Apś.16.6.3. See ayaṃ yo asya.
ayaṃ triḥ sapta duduhāna āśiram # RV.9.86.21c; SV.2.173c.
avaliptās trayaḥ śaiśirāḥ # TS.5.6.23.1; KSA.10.3.
avimuktacakra āsīran # PG.1.15.8c. See vivṛttacakrā.
aśvinā āśirā # MS.1.9.2: 132.3; KS.9.10.
astu bhadraṃ mṛgaśiraḥ śam ārdrā # AVś.19.7.2b; Nakṣ.10.2b.
ā kṣīram aharad vaśe # AVś.10.10.11b.
ākhare kṛṣṇā iṣirā anartiṣuḥ # RV.10.94.5b; AVś.6.49.3b; KS.35.14b.
ād it svadhām iṣirāṃ pary apaśyan # RV.1.168.9d; 10.157.5b; AVś.20.63.3b; 124.6b.
āpo jyotī raso 'mṛtaṃ brahma # TA.10.15.1; 28.1; Tā.10.68; Karmap.2.1.7; śaṅkhaDh.9.16; LVyāsaDh.2.18; PrāṇāgU.1; MahānU.13.1; 15.3; śirasU.6. P: āpo jyotiḥ BṛhPDh.2.66. See om āpo etc., and śiraḥ.
ā harāmi gavāṃ kṣīram # AVś.2.26.5a; AVP.2.12.5a.
ichann aśvasya yac chiraḥ (MS. yañ śiraḥ) # RV.1.84.14a; AVś.20.41.2a; SV.2.264a; MS.2.13.6a: 154.13; KS.39.12a; JB.3.64a; TB.1.5.8.1a.
idaṃ yat preṇyaḥ śiraḥ # AVś.6.89.1a. P: idaṃ yat preṇyaḥ Kauś.36.10.
idam aham amuṣyāmuṣyāyaṇasyendravajreṇa śiraś chinadmi # MS.2.1.9: 11.7. P: idam aham amuṣyāmuṣyāyaṇasya Mś.5.1.7.25.
indor indro yavāśiraḥ # RV.8.92.4c; SV.1.145c; JB.3.202c.
indra āsīt sīrapatiḥ śatakratuḥ # AVś.6.30.1c; AVP.9.8.2c; KS.13.15c; TB.2.4.8.7c; Apś.6.30.20c; Mś.1.6.4.24c; SMB.2.1.16c; PG.3.1.6c; JG.1.24c.
indraṃ vayaṃ śunāsīram # MS.4.10.6a: 158.6; KS.21.14a; TB.2.5.8.2a.
indra vayaṃ śunāsīra me 'smin pakṣe havāmahe # Aś.2.20.4ab. See indraś ca naḥ.
indraś ca naḥ śunāsīrau # TB.2.4.5.7a; śś.3.18.14a. See indra vayaṃ.
indraḥ śunāvad vitanoti sīram # TB.2.5.8.12a.
indrāgnibhyāṃ baladābhyāṃ sīravāhāv avī # TS.5.6.21.1; KSA.10.1.
indrāya gāva āśiram # RV.8.69.6a; AVś.20.22.6a; 92.3a; SV.2.841a; TB.2.7.13.4a; N.6.8.
indrāya śunāsīrāya # TB.2.5.8.2a; śś.3.18.15a; Apś.8.20.5a.
indrāya śunāsīrāya dvādaśakapālaḥ # MS.1.10.1: 141.4.
imam indra gavāśiram # RV.3.42.7a; AVś.20.24.7a.
ime vāṃ mitrāvaruṇā gavāśiraḥ # RV.1.137.1f.
ime śaiśirā ṛtū abhikalpamānāḥ # KS.17.10c. See śaiśirāv.
īśānam asya jagataḥ svardṛśam (TS.Apś. suvar-) # RV.7.32.22c; AVś.20.121.1c; SV.1.233c; 2.30c; VS.27.35c; TS.2.4.14.2c; MS.2.13.9c: 158.15; KS.39.12c; JB.1.293c; Apś.17.8.4c; 19.22.16c; Mś.5.2.3.8c,12c; śirasU.4c.
īśānam indra (KS. abhi) tasthuṣaḥ # RV.7.32.22d; AVś.20.121.1d; SV.1.233d; 2.30d; VS.27.35d; TS.2.4.14.3d; MS.2.13.9d: 158.15; KS.39.12d; JB.1.293d; Apś.17.8.4d (bis); 19.22.16d; Mś.5.2.3.8d,12d; śirasU.4d. With variation: īśānam indra tasthuṣā vā Mś.5.2.3.12d; in fragments (with variation): īśānam om, indra tasthuṣaḥ Mś.5.2.3.8--9.
uddehaṃ śuṣiraṃ daduḥ # AVP.9.10.7b.
upa māṃ gāvaḥ sahāśirā hvayantām # Aś.1.7.7; śś.1.11.1.
upa śreṣṭhā na āśiṣaḥ (MS. āśiraḥ) # AVś.4.25.7a; AVP.4.34.7a; TS.4.7.15.3a; MS.3.16.5a: 191.4; KS.22.15a.
upahūtā gāvaḥ sahāśirā # Aś.1.7.7; śś.1.11.1.
ṛṇor apaḥ sīrā na sravantīḥ # RV.1.174.9b; 6.20.12b.
ṛtasyardhyāsam adya makhasya śiraḥ # KA.1.9--13; 2.9. See ṛdhyāsam adya makhasya, and makhasya te 'dya.
ṛtāvāna iṣirā dūḍabhāsaḥ # RV.3.56.8c.
ṛdhyāsam adya makhasya śiraḥ # MS.4.9.1 (quater): 121.1,3,4,5; TA.4.2.2,3 (bis),4 (bis); 5.2.7; Apś.15.1.10. See under ṛtasyardhyāsam.
eka eva rudro (śvetU. eko hi rudro; śirasU. eko rudro) na dvitīyāya tasthe (śvetU. tasthuḥ; śirasU. tasmai) # TS.1.8.6.1; Apś.8.17.8; śvetU.3.2a; śirasU.5a. See next.
eko ha devaḥ pradiśo 'nu sarvāḥ # śirasU.5a. See eṣa hi, and eṣo.
aindrāvaiṣṇavāḥ śaiśirāḥ # Apś.20.23.11.
oṃ namaḥ # RVKh.10.127.4,10,11; 142.6; PrāṇāgU.1; śirasU.6.
om āpo jyotī raso 'mṛtaṃ brahma bhūr bhuvaḥ svar (TAṭā. suvar) om # TA.10.27.1; Tā.10.35; MahānU.15.2. See āpo jyotī, and śiraḥ.
kiṃ nūnam asmān kṛṇavad arātiḥ # RV.8.48.3c; Kś.10.9.7c; Mś.2.5.4.40c; śirasU.3c. See kim asmān kṛ-.
kim u dhūrtir amṛta martyasya # RV.8.48.3d; TS.3.2.5.4d; Kś.10.9.7d; Mś.2.5.4.40d; śirasU.3d.
gāyatrasya chandaso 'gneḥ śīrṣṇāgneḥ śirā upa dadhāmi # MS.2.8.11: 115.10. See gāyatreṇa chandasāgninā.
gāyatreṇa chandasāgninā devatayāgneḥ śīrṣṇāgneḥ śira upa dadhāmi # TS.5.5.8.2. See gāyatrasya chandaso, agninā devena, and gāyatreṇa chandasā chandasā-.
gāyatreṇa chandasā chandasāgneś śīrṣṇāgneś śira upadadhāmi # KS.22.5. See under gāyatreṇa chandasāgninā.
grāvāṇo yasyeṣiraṃ vadanti # RV.5.37.2c.
ghṛtaṃ duhata āśiram # RV.8.6.19b; SV.1.187b. Cf. ghṛtaṃ duhrata.
ghṛtaṃ duhrata āśiram # RV.1.134.6g. Cf. ghṛtaṃ duhata.
chintaṃ mūlam atho śiraḥ # AVP.5.26.1b.
jaṅghe corū udaraṃ śiraś ca # RVKh.6.45.2b.
taṇḍulān kṣīra āvapan # AVP.4.40.4b.
tat prāṇo abhi rakṣati # AVś.10.2.27c; śirasU.6c.
tad vā atharvaṇaḥ śiraḥ # AVś.10.2.27a; śirasU.6a.
taṃ no devā anu maṃsīrata kratum # RV.10.37.5d.
tapaś ca tapasyaś ca śaiśirāv (VSKṃS.KS. śaiśirā) ṛtū # VS.15.57; VSK.16.7.1; TS.4.4.11.1; MS.2.8.12: 116.10; KS.17.10; 35.9; śB.8.7.1.5. P: tapaś ca tapasyaś ca Kś.17.12.23; Apś.17.4.5.
tayā kaṇvasyāhaṃ śiraḥ # AVP.4.13.2c. Cf. tayāhaṃ durṇāmnāṃ.
tayāhaṃ durṇāmnāṃ śiraḥ # AVś.2.25.2c. Cf. tayā kaṇvasyāhaṃ.
tasmai rudrāya namo astv agnaye (KS.Apś. astu devāḥ; Mś. 'stu devāya) # AVś.7.87.1d; KS.40.5d; Apś.16.34.4c; Mś.6.2.4.6c; śirasU.6d.
tasya te vasantaḥ śiraḥ # MS.4.9.18: 135.8; TB.3.10.4.1; TA.4.19.1.
tasyānte suṣiraṃ sūkṣmam # TA.10.11.2c; MahānU.11.9c.
tāṃ āśiraṃ puroḍāśam # RV.8.2.11a.
trikadrukeṣu mahiṣo yavāśiraṃ tuviśuṣmaḥ # RV.2.22.1a; AVś.20.95.1a; SV.1.457a; 2.836a; KB.27.2; śś.15.2.1; TB.2.5.8.9a. Ps: trikadrukeṣu mahiṣo yavāśiram AB.4.3.5; JB.2.412; ā.5.1.1.7; Aś.6.2.6; 8.12.16; 10.10.4; trikadrukeṣu mahiṣaḥ śś.12.4.23; Vait.34.19; trikadrukeṣu Svidh.1.7.2. Designated as trikadrukīyā (sc. ṛk) śś.10.13.7.
trivṛt te agne śiras tan me agne śiraḥ # KS.39.2; Apś.16.33.5.
trivṛt te agne śiras tena mā pāhi # KS.39.2; Apś.16.33.6.
trivṛt te śiraḥ # VS.12.4; TS.4.1.10.5; MS.2.7.8: 84.16; 3.2.1: 15.4; KS.16.8; śB.6.7.2.6; Mś.6.1.4.9; śG.1.22.14.
tvaṃ vṛtram āśayānaṃ sirāsu # RV.1.121.11c.
durhārdo dviṣataḥ śiraḥ # AVś.10.6.1b.
devakośaḥ samubjitaḥ # AVś.10.2.27b; śirasU.6b. See under divyaḥ kośaḥ.
devāso nityayāśirā # RV.8.31.5c.
dravitnvaḥ pṛthivyāṃ sīrā adhi # RV.10.49.9b.
dhṛtavratā ādityā iṣirāḥ # RV.2.29.1a. Cf. BṛhD.4.84.
nabhas tarīyāṃ iṣiraḥ parijmā # RV.5.41.12b.
namas te gāyatrāya yat te puro yat te śiraḥ # Lś.3.11.3. See next two.
namas te gāyatrāya yat te śiraḥ # ā.5.1.2.2. See under prec.
na vikarṇaḥ pṛthuśirāḥ # AVś.5.17.3a.
nāpi madhyaṃ no śiraḥ # AVP.9.6.2c.
nirastaṃ namuceḥ śiraḥ # TS.1.8.14.1; TB.1.7.8.2; Apś.18.15.6. See pratyastaṃ.
ni sāmanām iṣirām indra bhūmim # RV.3.30.9a.
nṛbhiḥ punāno abhi vāsayāśiram # RV.9.75.5b.
payo na dugdham aditer iṣiram # RV.9.96.15c.
pāpaṃ saśirasko 'bhyupetya # N.14.34d.
piśaṅgāñ chiśirāya # VS.24.11. See piśaṅgāḥ etc.
piśaṅgāḥ śiśirāya # MS.3.13.20: 172.6. See piśaṅgāñ.
pīyūṣasya kṣīrasya sarpiṣaḥ # AVP.5.15.1a.
puruṣarakṣasam iṣiraṃ yat patāti # Kauś.95.3c.
pūrvo ha (TAṃahānU. hi) jātaḥ (JUB. jajñe) sa u garbhe antaḥ # VS.32.4b; TA.10.1.3b; śvetU.2.16b; MahānU.2.1b; śirasU.5b; JUB.3.10.12d. See prathamo jātaḥ.
paidvo ratharvyāḥ śiraḥ # AVś.10.4.5c.
pratyaṅ janās tiṣṭhati sarvatomukhaḥ (śvetU.3.2d, and śirasU. once, tiṣṭhati saṃcukocāntakāle) # VS.32.4d; śvetU.2.16d; 3.2d; śirasU.5d (bis). See prec., and pratyaṅmukhas.
pratyastaṃ namuceḥ śiraḥ # VS.10.14; MS.2.6.10a: 70.5; 4.4.4: 54.5; KS.15.7; śB.5.4.1.9; Mś.9.1.3.18. P: pratyastam Kś.15.5.24. See nirastaṃ namuceḥ.
prācyā tvā diśāgninā devatayā gāyatreṇa chandasāgneś śira upadadhāmi # KS.22.5. See next.
prendra brahmaṇā śiraḥ # RV.3.51.12b; SV.2.89b.
bṛhaspate anamīvām iṣirām # RV.10.98.3b.
bhagaḥ phālaiḥ sīrapatir (AVP. kṣetrapatir) marudbhiḥ # AVP.2.22.4b; MS.2.7.12b: 92.3.
bhinadmy aśmanā (AVP. aśvinā) śiraḥ # AVś.5.23.13c; AVP.7.2.10c. P: bhinadmi Kauś.29.4.
bhūr bhuvaḥ svar oṃ namaḥ # PrāṇāgU.1; śirasU.6.
makhasya śiro 'si # VS.11.57; 37.8 (ter); TS.1.1.8.1; 12.1; 4.1.5.3; 5.1.6.3; MS.2.7.6: 80.13; 3.1.7: 8.16; 4.1.9: 11.5; 4.9.1: 121.7; KS.1.8; 16.5; 19.6; 31.7; śB.6.5.2.1,2; TB.3.2.8.3; 3.7.11; TA.4.2.5; 5.3.2; KA.1.15; 2.15; Apś.1.24.5; 2.14.12; 15.2.14; 16.4.4; Mś.1.2.3.16; --4.1.15; 6.1.2.5. P: makhasya śiraḥ Kś.16.3.23; 26.1.17.
madhu kṣīraṃ ghṛtaṃ dadhi # JB.3.367d.
madhor madhu śvātryaṃ somam āśiram # RV.10.49.10d.
manojavebhir iṣiraiḥ śayadhyai # RV.6.62.3c.
mitraḥ kṣīraśrīḥ # TS.4.4.9.1. Cf. śukraḥ kṣī-.
mukhaṃ sadasya śira (MS. śirā) it satena (TB. sadena) # VS.19.88a; MS.3.11.9a: 154.2; KS.38.3a; TB.2.6.4.4a.
ya imāṃl lokān īśata īśanībhiḥ # śvetU.3.2b; śirasU.5b.
ya imā viśvā bhuvanāni cākḷpe # AVś.7.87.1c; śirasU.6c. See yo rudro viśvā.
ya īṃ vahāte mahiṣīm iṣirām # RV.5.37.3b.
ya oṣadhīr vīrudha āviveśa # AVś.7.87.1b; śirasU.6b.
yat kīnāśaṃ sīrapatiḥ # AVP.11.11.1a.
yat te soma gavāśiraḥ # RV.1.187.9a; AVP.6.16.8a; KS.40.8a.
yatra himavataḥ śiraḥ # AVś.19.39.8b; AVP.7.10.8b.
yathā kṣīraṃ ca sarpiś ca # AVP.2.78.3a.
yad agneḥ sendrasya saprajāpatikasya saṛṣikasya saṛṣirājanyasya sapitṛkasya sapitṛrājanyasya samanuṣyasya samanuṣyarājanyasya sākāśasya sātīkāśasya sānūkāśasya sapratīkāśasya sadevamanuṣyasya sagandharvāpsaraskasya sahāraṇyaiś ca paśubhir grāmyaiś ca yan ma ātmana ātmani vrataṃ tan me sarvavratam idam aham agne sarvavrato bhavāmi svāhā # AG.3.9.1. See yad brāhmaṇānāṃ.
yad āśīrdā daṃpatī vāmam aśnutaḥ # VS.8.5b. See yam āśirā.
yam āśirā daṃpatī vāmam aśnutaḥ # TS.3.2.8.4b. See yad āśīrdā.
yam u te kṣīra odanam # AVś.18.2.30b.
yajamānasya vratadhuk tasyā āśiraṃ kuruta yā patniyai tasyai dadhigrahāya yā gharmadhuk tasyai dadhigharmāya taptam anātaktaṃ maitrāvaruṇāya śṛtātaṅkyaṃ dadhi kurutāt # Apś.11.21.8.
yuñjanti harī iṣirasya gāthayā # RV.8.98.9a; AVś.20.100.3a; SV.2.62a.
Dictionary of Sanskrit Search
"sira" has 2 results
uṇādisūtradaśapādīthe text of the Uṇādi Sūtras divided into ten chapters believed to have been written by शाकटायन. It is printed at the end of the Prakriyā Kaumud and separately also, and is also available in manuscripts with a few differences. Patañjali in his Bhāṣya on P.III.3.1, seems to have mentioned Sakaṭāyana as the author of the Uṇādi Sūtras although it cannot be stated definitely whether there was at that time, a version of the Sūtras in five chapters or in ten chapters or one, completely different from these, as scholars believe that there are many interpolations and changes in the versions of Uṇādi Sūtras available at present. A critical study of the various versions is extremely desirable.
tadantavidhia peculiar feature in the interpretation of the rules of Panini, laid down by the author of the Sutras himself by virtue of which an adjectival word, qualifying its principal word, does not denote itself, but something ending with it also; confer, compare येन विधिस्तदन्तस्य P.I.1.72.This feature is principally noticed in the case of general words or adhikaras which are put in a particular rule, but which Occur in a large number of subsequent rules; for instance, the word प्रातिपदिकात्, put in P.IV.1.1, is valid in every rule upto the end of chapter V and the words अतः, उतः, यञः et cetera, and others mean अदन्ताद् , उदन्तात् , यञन्तात् et cetera, and others Similarly the words धातोः (P.III.1.91) and अङ्गस्य (P.VI. 4.1 ) occurring in a number of subsequent rules have the adjectival words to them, which are mentioned in subsequent rules, denoting not only those words,but words ending with them. In a large number of cases this feature of तदन्तविधि is not desirable, as it, goes against arriving at the desired forms, and exceptions deduced from Panini's rules are laid down by the Varttikakara and later grammarians; confer, compare Par. Sek. Pari. 16,23, 31 : also Mahabhasya on P.I.1.72.
 

gūḍhārthadīpika

a commentary on Śārñgadharasamhita, by Kasiram vaidya in 17th Century

sira

duct, blood vessel, vein, nerve; sirapidika episcleritis, sirapratāna prominent and reticulated veins.

Wordnet Search
"sira" has 5 results.

sira

sirasāmaṇḍalam   

bhāratasya hariyāṇārājye vartamānaṃ maṇḍalam।

sirasāmaṇḍalasya mukhyālayaḥ sirasānagare asti।

sira

sirasānagaram   

bhāratasya hariyāṇārājye vartamānaṃ nagaram।

sirasānagare samāgamasya āyojanaṃ kṛtam asti।

sira

siramauramaṇḍalam   

himācalapradeśe vartamānaṃ maṇḍalam।

siramaurāmaṇḍalasya mukhyālayaḥ siramauranagare vartate।

sira

siramauranagaram   

himācalapradeśe vartamānaṃ nagaram।

siramauranagare ārdrakam alpamūlyena prāpyate।

sira

gajapippalī, karipippalī, ibhakaṇā, kapivallī, kapillikā, śreyasī, vaśiraḥ, gajāhvā, kolavallī, vasiraḥ, gajoṣaṇā, cavyaphalam, cavyajā, chidravaidehī, dīrghagranthiḥ, taijasī, vartalī, sthūlavaidehī   

madhyamākārasya vṛkṣaviśeṣaḥ।

gajapippalyāḥ kaścit bhāgaḥ bheṣajarūpeṇa prayujyate।

Parse Time: 1.560s Search Word: sira Input Encoding: IAST: sira