Donate
 
    
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Monier-Williams
          Search  
1 result
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
satsiddhāntamārtaṇḍam. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
7 results
     
agne ni ṣatsi namasādhi barhiṣi # RV.8.23.26c.
ā ca huve ni ca satsīha devaiḥ # RV.1.76.4b.
ā cāsmin satsi barhiṣi # RV.2.6.8c.
āyuṣmatyā (Aś.śś. -tya) ṛco mā gāta (Vait. māpagāyā; Kauś. mā satsi) tanūpāt (śś. -pāḥ) sāmnaḥ (Aś. sāmna om) # TS.3.2.7.1; Aś.5.2.14; śś.6.8.6; Vait.17.4; Kauś.108.2. See next.
tvam īśiṣe sāsminn ā satsi barhiṣi # RV.10.44.5c; AVś.20.94.5c.
devair ā satsi barhiṣi # RV.1.12.4c; 5.26.5c; 8.44.14c; SV.2.1063c.
ni hotā satsi barhiṣi # RV.6.16.10c; SV.1.1c; 2.10c; MS.4.10.2c: 145.2; KS.20.14c; JB.1.65c; GB.1.1.29c; śB.1.4.1.24; TB.3.5.2.1c; Kś.25.11.33c.
Parse Time: 1.700s Search Word: satsi Input Encoding: IAST: satsi