Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Grammar Search
"samasya" has 4 results
samasya: masculine genitive singular stem: sama
samasya: neuter genitive singular stem: sama
samasya: masculine vocative singular stem: samasya
samasya: neuter vocative singular stem: samasya
Monier-Williams Search
5 results for samasya
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
samasyamfn. to be thrown or put together or compounded or combined View this entry on the original dictionary page scan.
samasyamfn. to be made entire or complete View this entry on the original dictionary page scan.
pakṣahomasamasyavidhānan. Name of work View this entry on the original dictionary page scan.
upasamasya ind.p. placing or putting upon View this entry on the original dictionary page scan.
upasamasyaadding View this entry on the original dictionary page scan.
Bloomfield Vedic
Concordance
0 results0 results18 results
anne samasya yad asan manīṣāḥ RV.10.29.4d; AVś.20.76.4d.
kuvit samasya jenyasya śardhataḥ RV.6.42.4c; SV.2.793c.
tayā samasya hṛdayam RV.6.53.8c.
yān samasyan te śapathān AVP.7.8.3a.
ādāya sahvā daśamāsyam aśvam # śB.13.5.4.22c.
ābhiṣ ṭvāhaṃ daśabhir abhimṛśāmi daśamāsyāya sūtavai (ApMB. sūtave) # HG.2.2.5; ApMB.2.11.15 (ApG.6.14.14). See daśamāsyāya.
ejatu daśamāsyaḥ # VS.8.28a; śB.4.5.2.4; Kś.25.10.5; PG.1.16.1. Cf. niraitu etc.
evā tvaṃ daśamāsya # RV.5.78.8c; AVś.1.11.6e. Cf. evāyaṃ daśa-.
evāyaṃ daśamāsyaḥ # VS.8.28e; śB.4.5.2.5. Cf. evā tvaṃ daśa-.
ka u nu te mahimanaḥ samasya # RV.10.54.3a.
kumārā daśamāsyāḥ # AVP.9.15.8b.
garbhaṃ yo daśamāsyam # AVP.7.11.2c.
garbhas tvā daśamāsyaḥ pra viśatu # AVP.5.37.8c.
daśame māsi sūtave (JG. sūtavai) # RV.10.184.3d; RVKh.10.184.2d,3d; AVś.5.25.10d--13d; AVP.12.3.10d; 12.4.1d--4d; śB.14.9.4.21d; BṛhU.6.4.21d; ApMB.1.12.3d,4d,6d; MG.2.18.2d,4d (bis); JG.1.22d. See daśamāsyāya.
nahi nu te mahimanaḥ samasya # RV.6.27.3a.
niraitu daśamāsyaḥ # RV.5.78.7d. Cf. ejatu etc.
putras te daśamāsyaḥ # AVś.3.23.2d; AVP.3.14.2d; AG.1.13.6d (crit. notes); śG.1.19.6d; ApMB.1.12.9d; HG.1.25.1d.
naḥ samasya dūḍhyaḥ # RV.8.75.9a; TS.2.6.11.2a; MS.4.11.6a: 175.10; KS.7.17a; N.5.23a.
Vedabase Search
2 results
samasya equipoisedSB 7.8.10
samasya who is equalSB 6.17.22
Parse Time: 2.007s Search Word: samasya Input Encoding: IAST: samasya