Donate
 
    
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
     Amarakosha Search  
2 results
     
     Monier-Williams
          Search  
66 results for sakha
     
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
sakham. (in fine compositi or 'at the end of a compound' for s/akhi- see ) a friend, companion etc. View this entry on the original dictionary page scan.
sakham. attended or accompanied by (compound) etc. View this entry on the original dictionary page scan.
sakham. the tree Mimosa Catechu View this entry on the original dictionary page scan.
sakhaḍgamfn. armed with a sword, sword in hand View this entry on the original dictionary page scan.
sakhaṇḍamfn. (opp. to a-kh-) View this entry on the original dictionary page scan.
agnisakham. "friend of fire", the wind View this entry on the original dictionary page scan.
analasakham. "fire's friend", the wind, ibidem or 'in the same place or book or text' as the preceding View this entry on the original dictionary page scan.
anilasakha ([ ]) m. "the friend of wind"Name of fire. View this entry on the original dictionary page scan.
bhavānīsakham. " bhavānī-'s friend", Name of śiva- View this entry on the original dictionary page scan.
bhūrisakhamfn. "having many friends"or,"dear to many", View this entry on the original dictionary page scan.
caitrasakham. "friend of month caitra-", the god of love View this entry on the original dictionary page scan.
devasakham. friend or companion of the gods View this entry on the original dictionary page scan.
dhīsakha() () m. wise counsellor, minister. View this entry on the original dictionary page scan.
drāvayatsakhamfn. (parasmE-pada Causal of2. dru-+ sakhi-) speeding the comrade (id est carrying the rider quickly away, said of a horse) View this entry on the original dictionary page scan.
harasakham. "Sam2gi1t's friend", Name of kubera- View this entry on the original dictionary page scan.
harisakham. "friend of indra-", a gandharva- View this entry on the original dictionary page scan.
indrasakha(/indra--), m. a friend of indra-, View this entry on the original dictionary page scan.
kāmasakham. " kāma-'s friend", spring View this entry on the original dictionary page scan.
kāmasakham. the month caitra- View this entry on the original dictionary page scan.
kāmasakham. the mango tree View this entry on the original dictionary page scan.
karṇasakham. " sakha-'s friend", Name of jarāsaṃdha- View this entry on the original dictionary page scan.
kavāsakhamfn. "having a selfish man for companion, being the companion of a selfish man", selfish View this entry on the original dictionary page scan.
khaḍgasakhamfn. "having a sword for one's friend", armed with a sword View this entry on the original dictionary page scan.
kṛṣṇasakham. "friend of kṛṣṇa-", Name of arjuna- View this entry on the original dictionary page scan.
lakṣmīsakham. a friend or favourite of the goddess of fortune View this entry on the original dictionary page scan.
madhusakham. "friend of spring", the god of love View this entry on the original dictionary page scan.
madirāsakham. "friend of wine", the mango-tree View this entry on the original dictionary page scan.
māṃsakhaṇḍan. a bit of flesh View this entry on the original dictionary page scan.
mandayatsakhamfn. rejoicing friends View this entry on the original dictionary page scan.
manmathasakham. friend of love, the spring View this entry on the original dictionary page scan.
marutsakhamfn. having the wind for a friend (clouds) View this entry on the original dictionary page scan.
marutsakham. Name of fire (see vāyu-s-) View this entry on the original dictionary page scan.
marutsakham. of indra- View this entry on the original dictionary page scan.
meghasakham. "cloud-friend", Name of a mountain View this entry on the original dictionary page scan.
meghasakhamf(ā-)n. having a cloud for a friend View this entry on the original dictionary page scan.
narasakham. " nara-'s friend", Name of nārāyaṇa- View this entry on the original dictionary page scan.
nyāsakhaṇḍamn. Name of work
nyāsakhaṇḍanan. Name of work
pārvatīsakham. "friend of pārvatī-", Name of śiva-, View this entry on the original dictionary page scan.
paśusakham. "friend of cattle", Name of a śūdra- View this entry on the original dictionary page scan.
prabhāsakhaṇḍamn. Name of work
priyasakhamfn. loving one's friends View this entry on the original dictionary page scan.
priyasakham. a dear friend View this entry on the original dictionary page scan.
priyasakham. the tree Acacia Catechu (equals khadira-) View this entry on the original dictionary page scan.
putrasakham. fond or a friend of children View this entry on the original dictionary page scan.
rāmasakham. " rāma-s's friend", Name of sugrīva- View this entry on the original dictionary page scan.
rudrasakham. " rudra-'s friend", Name of kubera- View this entry on the original dictionary page scan.
śiṣyasakham. having a pupil for a friend View this entry on the original dictionary page scan.
smarasakham. "love's friend", the spring View this entry on the original dictionary page scan.
smarasakham. the moon View this entry on the original dictionary page scan.
śrīkaṇṭhasakham. " śiva-'s friend", Name of kubera- View this entry on the original dictionary page scan.
strīsakhamfn. accompanied by a women View this entry on the original dictionary page scan.
śunaḥsakham. "dog's friend", Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
surasakham. "friend of the gods", Name of indra- View this entry on the original dictionary page scan.
surasakham. plural Name of the gandharva-s View this entry on the original dictionary page scan.
tryambakasakham. " śiva-'s friend", kubera- View this entry on the original dictionary page scan.
vahnisakham. "fire-friend", the wind View this entry on the original dictionary page scan.
vahnisakham. cumin View this entry on the original dictionary page scan.
vanitāsakhamfn. united with a wife, . View this entry on the original dictionary page scan.
vasantasakham. equals -bandhu- View this entry on the original dictionary page scan.
vasantasakham. Name of the wind blowing from the Malaya mountains View this entry on the original dictionary page scan.
vātasakhamfn. (fire) having wind as friend or companion View this entry on the original dictionary page scan.
vāyusakha m. "having the wind for a friend", fire View this entry on the original dictionary page scan.
vibudhasakham. a friend of the gods View this entry on the original dictionary page scan.
viśvasakham. a universal friend View this entry on the original dictionary page scan.
yāvayatsakham. a protecting friend or companion View this entry on the original dictionary page scan.
     Macdonell Search  
6 results
     
sakha m. comrade, friend (=sakhi), --°ree; w. a. or n. in g. sense; --°ree; a. accom panied by; being a friend of=resembling (the moon).
analasakha m. wind.
drāvayatsakha a. speeding his companion, i. e. his rider.
marutsakha a. having the wind as a companion (clouds); m. ep. of fire; (út) sakhi, a. (only nm. m. f. â) having the Ma ruts as a companion; -sahâya, a. having the wind as a companion (fire); -suta, m. son of Wind, pat. of Hanumat.
surasakha m. friend of the gods, ep. of Indra: pl. the Gandharvas; -sattama, spv. best of the gods; -sadana, n. house of god, temple; -sadman, n. abode of the gods, heaven; temple; -sarit, f. river of the gods, Ganges: -suta, m. son of the Ganges, Bhîshma; -sindhu, f. river of the gods, Ganges; -suta½upama, a. resembling the sons of the gods; -sundarî, f. a divine beauty, Apsaras: -gana, m. pl. Apsaras-folk; -senâ,f. host of the gods; N.; -strî, f. celes tial woman, Apsaras; -sthâna, n. temple.
harasakha m. friend of Siva, ep. of Kubera; -sûnu, m. Siva's son, Skanda; -svâmin, m. N.
       Bloomfield Vedic
         Concordance  
155 results
     
ā sakhāyaḥ sabardughām RV.6.48.11a.
anu sakhā sayūthyaḥ VS.4.20c; 6.9c; TS.1.2.4.2c; KS.2.5c; 3.5c; 16.21c; MS.1.2.4: 13.6; 1.2.15: 24.12; 4.13.4c: 203.9; AB.2.6.12c; śB.3.2.4.20c; 7.4.5; TB.3.6.6.1c; Aś.3.3.1c; SMB.2.2.9c.
apāṃ sakhā prathamajā ṛtāvā RV.10.168.3c. See apāṃ yoniḥ etc.
atrā sakhāyaḥ sakhyāni jānate RV.10.71.2c; N.4.10c.
bhrātendrasya sakhā mama RV.6.55.5c.
bhuvaḥ sakhāvṛko vājasātau RV.4.16.18b.
dāt sakhā nṛbhyaḥ śacīvān RV.8.2.39b.
dhīvato-dhīvataḥ sakhā RV.6.55.3c.
ebhiḥ sakhāyo etc. see yebhiḥ sakhāyo etc.
gīrbhiḥ sakhāyam ṛgmiyam RV.6.45.7b.
indo sakhāyam ā viśa RV.9.8.7c; SV.2.534c.
indraḥ sakhāyaṃ sutasomam ichan RV.5.31.12b.
indraṃ sakhāyo (KS. -yam) anu saṃ rabhadhvam (KS. vyayadhvam) RV.10.103.6d; AVś.6.97.3b; 19.13.6b; SV.2.1204d; VS.17.38d; TS.4.6.4.2d; MS.2.10.4d: 136.5; KS.18.5d. See indraṃ satvāno.
pakvā śākhā na dāśuṣe RV.1.8.8c; AVś.20.60.4c; 71.4c.
priyā sakhāyā vi mucopa barhiḥ RV.3.43.1c.
priyaṃ sakhāyaṃ pariṣasvajānā RV.6.75.3b; AVP.15.10.3b; VS.29.40b; TS.4.6.6.1b; MS.3.16.3b: 185.14; KSA.6.1b; N.9.18b.
taṃ sakhāyaḥ purorucam (SV. purū-) RV.9.98.12a; SV.2.1030a.
tvaṃ sakhā yujyo 'si jātavedaḥ AVP.1.54.1b.
tvaṃ sakhā suśevaḥ pāsy ādhṛṣaḥ RV.2.1.9d.
udumbarasya śākhayā cakṣuṣā (AVP.15.23.4c, vicakṣuṣā) AVP.15.23.3c,4c.
upahūtaḥ sakhā bhakṣaḥ (TSṭB. upahūto bhakṣaḥ sakhā) TS.2.6.7.3; śB.1.8.1.23; TB.3.5.8.2; 13.2; Aś.1.7.7; śś.1.11.1.
uta sakhāsy aśvinoḥ RV.4.52.3a; SV.2.1077a.
yadī sakhāyā sakhyāya somaiḥ RV.4.41.3c.
yat sakhāyaṃ dudhūrṣati AVś.20.128.2b; śś.12.20.2.3b.
yūyaṃ sakhāyaḥ saptayaḥ RV.8.20.23c.
aṃśumatīḥ kāṇḍinīr yā viśākhāḥ # AVś.8.7.4c.
akṣaṇvantaḥ karṇavantaḥ sakhāyaḥ # RV.10.71.7a; N.1.9a.
agniṃ bhrātaraṃ sadam it sakhāyam # RV.10.7.3b.
agnir mṛtyuḥ # śś.16.12.18. Comm. evamādikāḥ śākhāntaroktā āpriyaḥ.
aṅgoṣiṇaṃ pavamānaṃ sakhāyaḥ # SV.2.467c; JB.3.174. See āṅgūṣyaṃ etc.
acikradañ chiśumantaḥ sakhāyaḥ # RV.8.100.5d.
atra vibhajātha vītha # ā.5.1.1.25. According to the commentary these are three variant words occurring in the version of RV.10.11.8, as current in another school (śākhāntare). See yad agna eṣā.
adhvaryavaḥ sādayatā sakhāyaḥ # RV.10.30.14b.
anantaśuṣmā vṛṣakhādayo naraḥ # RV.1.64.10d.
anu dyukṣo varuṇa indrasakhā # RV.7.34.24b.
anyatrāsmad divyāṃ śākhāṃ vi dhūnu # AVś.11.2.19c.
anvādīdhyāthām iha naḥ sakhāyā # TB.3.7.13.4b; TA.4.20.3b. See next, and manmā dīdhyānā.
anvādīdhyānā abhi nas sakhāyau # KA.1.198.13b. See under prec.
apāṃ yoniḥ prathamajā ṛtasya # AVP.1.107.4c; GB.1.2.8c. See apāṃ sakhā etc.
ayam indro marutsakhā # RV.8.76.2a.
aryaḥ puṣṭeṣu matsakhā # RV.10.86.1d; AVś.20.126.1d; śś.12.13.2; Vait.32.17d; N.13.4d.
ava sya harī vi mucā sakhāyā # RV.6.40.1b.
ava svaḥ sakhā dudhuvīta parvataḥ # RV.8.70.11c.
aviṃ vṛdhāma śagmiyaṃ sakhāyam # AVś.5.1.9c. See avīvṛdhāma.
avīvṛdhāma śagmaṃ sakhāyam # AVP.6.2.9a. See aviṃ vṛdhāma.
asan nireke adrivaḥ sakhā te # RV.7.20.8b.
asaś ca tvaṃ dakṣiṇataḥ sakhā me # RV.8.100.2c.
asāma yathā suṣakhāya ena # RV.1.173.9a.
asuraghnam indrasakhaṃ samatsu # RVKh.5.51.1c; Suparṇ.19.5c.
āgne yāhi marutsakhā # RV.8.103.14a; AG.3.5.7; śG.4.5.8. Cf. BṛhD.6.128.
āṅgūṣyaṃ pavamānaṃ sakhāyaḥ # RV.9.97.8c. See aṅgoṣiṇaṃ etc.
ā tiṣṭhati ratham indrasya sakhā # RV.9.96.2c.
ā tvā sakhāyaḥ sakhyā vavṛtyuḥ # SV.1.340a. See o cit.
ānandāya strīṣakham # VS.30.6; TB.3.4.1.2.
āpir ūtī śivaḥ sakhā # RV.6.45.17b.
ā śekur it sadhamādaṃ sakhāyaḥ # RV.10.88.17c; N.7.30c.
ichanti tvā somyāsaḥ sakhāyaḥ # RV.3.30.1a; VS.34.18a; AB.6.18.2; 19.4; GB.2.6.1 (bis). P: ichanti tvā Aś.7.5.20; śś.12.5.22; VHDh.6.46. Cf. BṛhD.4.105.
inaḥ puṣṭīnāṃ sakhā # RV.10.26.7b.
indra ic carataḥ sakhā # AB.7.15.1d; śś.15.19d.
indraṃ satvāno anu saṃ rabhadhvam # AVP.7.4.6b. See indraṃ sakhāyo.
indra tvāyantaḥ sakhāyaḥ # RV.8.2.16b; AVś.20.18.1b; SV.1.157b; 2.69b.
indrapatnī marutsakhā # RV.10.86.9d; AVś.20.126.9d.
indraś cikāya na sakhāyam īṣe # RV.10.89.3d.
indrasya tvaṃ tava vayaṃ sakhāyaḥ # RV.9.97.43d.
indrasya yujyaḥ sakhā # RV.1.22.19c; AVś.6.51.1c; 7.26.6c; SV.2.1021c; VS.6.4c; 10.31c; 13.33c; 19.3c (bis); TS.1.3.6.2c; 8.21.1c; MS.1.2.14c: 23.19; 2.3.8c: 36.2; 3.11.7c (bis): 150.7,9; KS.3.3c; 12.9c; 16.16c; TB.2.6.1.2c,3c; śB.3.7.1.17c; 5.5.4.22c; 7.5.1.25c; 12.7.3.9c,10c.
indrasyāśvo vāyoḥ sakhā # AVP.5.38.5a. See vātasyāśvo etc.
indrasyendo śivaḥ sakhā # RV.10.25.9b.
indraḥ sa no yuvā sakhā # RV.6.45.1c; SV.1.127c.
indro munīnāṃ sakhā # RV.8.17.14d; SV.1.275d.
imāṃ vi minve amṛtasya śākhām # śG.3.2.5a.
imām aham asya vṛkṣasya śākhām # śG.3.2.8a.
imām uc chrayāmi bhuvanasya śākhām # śG.3.2.6a; PG.3.4.4a.
iyaṃ śuṣmebhir bisakhā ivārujat # RV.6.61.2a; MS.4.14.7a: 226.9; KS.4.16a; TB.2.8.2.8a; N.2.24a. Cf. BṛhD.2.137.
uta tyaṃ bhujyum aśvinā sakhāyaḥ # RV.7.68.7a.
uta bhrātota naḥ sakhā # RV.10.186.2b; SV.2.1191b; JB.3.266b; Kauś.117.4b.
utāparīṣu kṛṇute sakhāyam # RV.10.117.3d.
ut tiṣṭhata (AVś.Kauś. tiṣṭhatā) pra taratā sakhāyaḥ # RV.10.53.8b; AVś.12.2.27a; VS.35.10b; śB.13.8.4.3b; TA.6.3.2b; Kauś.71.24; 86.27. See vīrayadhvaṃ pra etc.
ud budhyadhvaṃ samanasaḥ sakhāyaḥ # RV.10.101.1a. Cf. BṛhD.8.10.
upa māṃ sakhā bhakṣo hvayatām # Aś.1.7.7; śś.1.11.1. See upa mā bhakṣaḥ.
upa mā bhakṣaḥ sakhā hvayatām # TB.3.5.8.2; 13.2. See upa māṃ sakhā.
upahūtā bhūridhanāḥ (HG. bhūrisakhāḥ) # AVś.7.60.4a; AVP.3.26.6a; Apś.6.27.3a; HG.1.29.1a.
upahūto bhakṣaḥ sakhā # see upahūtaḥ sakhā.
upaitu māṃ devasakhaḥ # RVKh.5.87.7a; Rvidh.2.18.4. See upa yantu.
ūtī sadāvṛdhaḥ sakhā # RV.4.31.1b; AVś.20.124.1b; SV.1.169b; 2.32b; VS.27.39b; 36.4b; TS.4.2.11.2b; MS.2.13.9b: 159.4; 4.9.27b: 139.11; KS.39.12b; TA.4.42.3b; KA.1.219Hb; Apś.17.7.8b.
ṛbhur asi jagacchandāḥ # AVś.6.48.2; śB.12.3.4.5; KB.13.1.11. P: ṛbhur asi Vait.17.10. See sakhāsi jagac-, saghāsi, and svaro 'si.
ekavṛṣa indrasakhā jigīvān # AVś.4.22.6c,7c; AVP.3.21.6c; TB.2.4.7.8b.
etā dhiyaṃ kṛṇavāmā sakhāyaḥ # RV.5.45.6a.
eto nv indraṃ stavāma (sakhāyaḥ) # RV.8.24.19a; AVś.20.65.1a; SV.1.387a; śś.12.25.7; Vait.42.4. P: eto nv indraṃ stavāma sakhāyaḥ Aś.7.8.2.
evaṃ mā sakhāyo brahmacāriṇaḥ # SMB.2.6.5c. See under prec. but one.
o cit sakhāyaṃ sakhyā vavṛtyām # RV.10.10.1a; AVś.18.1.1a. P: o cit sakhāyam SaṃnyāsaU.1. Cf. BṛhD.6.154. See ā tvā sakhāyaḥ.
kathā rādhāma sakhāyaḥ # RV.1.41.7a. P: kathā rādhāma śś.12.2.14.
kiṃ te brahmāṇo gṛhate sakhāyaḥ # RV.5.32.12c.
kiṃ me sakhāyam ā tudaḥ # AVP.1.44.2b; 13.3.3b.
kṛṇuta dhūmaṃ vṛṣaṇaḥ sakhāyaḥ # AVś.11.1.2a. P: kṛṇuta dhūmam Kauś.60.22. See kṛṇota etc.
kṛṇota dhūmaṃ vṛṣaṇaṃ sakhāyaḥ # RV.3.29.9a. See kṛṇuta etc.
gomāṃ id (SV. yad) indra te sakhā # RV.8.4.9b; SV.1.277b.
ghṛṣuṃ vā ye niniduḥ sakhāyam # RV.10.27.6c.
carkṛtyaṃ dadathur drāvayatsakham # RV.10.39.10c.
taṃ vaḥ sakhāyaḥ saṃ yathā suteṣu # RV.6.23.9a.
taṃ vaḥ sakhāyo madāya # RV.9.105.1a; SV.1.569a; 2.448a; JB.3.162a; PB.13.11.3.
tad uśanti viśva ime sakhāyaḥ # RV.9.96.4c.
tanūśubhraṃ maghavā yaḥ kavāsakhaḥ # RV.5.34.3d; N.6.19d.
tam it sakhāyaṃ kṛṇute samatsu # RV.4.24.6d.
tasya trātā bhavasi tasya sakhā # RV.4.4.10c; TS.1.2.14.4c; MS.4.11.5c: 173.13; KS.6.11c.
tīvraṃ somaṃ pibati gosakhāyam # RV.5.37.4b.
tebhir vayaṃ suṣakhāyo bhavema # RV.10.31.1c.
trayo vai smaḥ sakhāyaḥ # AVP.1.44.4a.
tvaṃ ha tyad indra codīḥ sakhā # RV.1.63.4a.
tvām āgāṃsi kṛṇavat sakhā te # RV.7.88.6b.
dakṣāyyāya dakṣatā sakhāyaḥ # RV.7.97.8c.
devatrā yantam avase sakhāyaḥ (KS. -yam) # VS.6.20c; TS.1.3.10.1c; 6.3.11.2; MS.1.2.17c: 27.10; KS.3.7c; śB.3.8.3.37.
devo devānām abhavaḥ śivaḥ sakhā # RV.1.31.1b; VS.34.12b.
dohena gām upa śikṣā sakhāyam # RV.10.42.2a; AVś.20.89.2a. P: dohena gām śś.5.10.8.
dyāvābhūmī carathaḥ saṃ sakhāyau # TA.1.10.2b.
dvā suparṇā sayujā sakhāyā # RV.1.164.20a; AVś.9.9.20a; MuṇḍU.3.1.1a; N.14.30a.
na te sakhā sakhyaṃ vaṣṭy etat # RV.10.10.2a; AVś.18.1.2a.
nadīnāṃ pāre nṛpatiḥ sakhā naḥ # AVP.2.19.1b.
na yasya hanyate sakhā # RV.10.152.1c; AVś.1.20.4c; AVP.2.88.1c.
na riṣyet tvāvataḥ sakhā # RV.1.91.8c; TS.2.3.14.1c; MS.4.10.1c: 141.13; KS.2.14c.
naro madema śaraṇe sakhāyaḥ # RV.7.19.8b; AVś.20.37.8b.
na sa sakhā yo na dadāti sakhye # RV.10.117.4a.
nāryamaṇaṃ puṣyati no sakhāyam # RV.10.117.6c; TB.2.8.8.3c.
nāsuṣver āpir na sakhā na jāmiḥ # RV.4.25.6c.
patayan mandayatsakham # RV.1.4.7c; AVś.20.68.7c.
pari tvāsate nidhibhiḥ sakhāyaḥ # RV.10.179.2c; AVś.7.72.2c.
pibed indra marutsakhā # RV.8.76.9a.
pṛchāmi tvā citaye (Lś. citayaṃ) devasakha # VS.23.49a; śB.13.5.2.14; Aś.10.9.2a; śś.16.6.1a; Vait.37.1a; Lś.9.10.9a. P: pṛchāmi tvā Kś.20.7.11.
pratnāsa āsuḥ purukṛt sakhāyaḥ # RV.6.21.5b.
pra yātana sakhīṃr achā sakhāyaḥ # RV.1.165.13b; MS.4.11.3b: 170.2; KS.9.18b.
pra vaḥ sakhāyo agnaye # RV.6.16.22a; KS.7.16a. P: pra vaḥ sakhāyaḥ śś.12.10.3.
prāñcaṃ yajñaṃ pra ṇayatā sakhāyaḥ # RV.10.101.2d.
priyā devānāṃ subhagā mekhaleyam # ApMB.2.2.9d. See śivā devī, sakhā devī, and svasā devī.
praiṇān vṛkṣasya śākhayā # AVś.3.6.8c; AVP.3.3.8c.
bṛhaspatir no maha ā sakhāyaḥ # RV.7.97.2b.
bṛhaspatiḥ sanyāstu naḥ sakhā # AVP.1.51.2b.
bhavā naḥ saprathastamaḥ (VS. adds sakhā vṛdhe) # VS.12.114c; TS.1.4.32.1c; TA.3.17.1c; Apś.14.29.1c. See next but one.
bhavā naḥ sumne antamaḥ sakhā vṛdhe # RV.8.13.3c; SV.2.98c.
bhavā naḥ suśravastamaḥ (RV.1.91.17c, KS. add sakhā vṛdhe) # RV.1.91.17c; 3.45.5d; 8.45.8c; KS.35.13c. See prec. but one.
manmā dīdhyānā utā naḥ sakhāyā # MS.4.9.12b: 133.7. See under anvādīdhyāthām.
marudvṛdho marutsakhā # śś.8.16.1.
te sakhāyaḥ sadam id riṣāma # RV.4.12.5c; MS.4.11.1c: 162.10; KS.2.15c.
tvāpi sakhā no vidat # AVś.20.130.14.
ya indrāgnī asanaṃ sakhāyau # KS.40.9d. See yo agnīṣomāv ajuṣe.
ya udṛcīndra devagopāḥ sakhāyaḥ # RV.1.53.11a; AVś.20.21.11a. P: ya udṛci Vait.26.7.
ya ṛṣvaḥ śrāvayatsakhā # RV.8.46.12a.
yat stotāraṃ jighāṃsasi sakhāyam # RV.7.86.4b.
yathā no mīḍhvān stavate sakhā tava # RV.2.24.1c.
yad agna eṣā samitir bhavāti # RV.10.11.8a; AVś.18.1.26a; MS.4.14.15a: 241.10; ā.5.1.1.24. Cf. ā.5.1.1.25, where variants of this stanza are said to occur in another Vedic school (śākhāntare): see atra vibhajātha.
yadi dhanvani nṛpatiḥ sakhā naḥ # AVP.2.19.2b.
yadi samityāṃ nṛpatiḥ sakhā naḥ # AVP.2.19.3b.
yad brāhmaṇāḥ saṃyajante sakhāyaḥ # RV.10.71.8b; N.13.13b.
yas tityāja sacividaṃ sakhāyam # RV.10.71.6a; ā.3.2.4.3a; TA.1.3.1a; 2.15.1a.
rāṣṭrāt pannād apayanti śākhāḥ # TA.6.3.2a. P: yā rāṣṭrāt pannāt TA.6.4.2; 9.2.
yujyas te saptapadaḥ sakhāsmi # AVś.5.11.10d.
yujyo naḥ (AVś. me) saptapadaḥ sakhāsi # AVś.5.11.9d; AVP.8.1.9c.
     Vedabase Search  
45 results
     
sakha O friendSB 10.47.20
sakha of the friendSB 10.47.14
sakha the companionsSB 3.23.39
sakhaḍgāḥ rhinocerosesSB 8.2.21
sakha accompanied bySB 4.9.14
sakha the friend KṛṣṇaSB 10.39.30
sakha with his friendSB 4.25.47
SB 4.25.48
sakhaiḥ with the friendsSB 10.85.45
sakham friendSB 4.28.53
sakham his friendSB 10.66.23
sakham where the friends were presentSB 10.14.42
sakhasya of you, the friendSB 5.10.25
ananta-sakha in the company of Ananta (Balarāma)SB 1.14.35-36
bali-sakha a very intimate friend of Bali MahārājaSB 8.11.13
dvaipāyana-sakha friend of VyāsadevaSB 3.25.4
kaṃsa-sakham who was the friend and associate of KaṃsaSB 10.11.51
kṛṣṇa-sakha O friend of ArjunaSB 1.8.43
kṛṣṇa-sakha the celebrated friend of KṛṣṇaSB 1.15.1
kṛṣṇa-sakha O friend of ArjunaSB 12.11.25
mat-sakha my friendSB 11.23.44
nala-sakha who was a friend of NalaSB 9.9.16-17
nara-sakha the friend of all living entities (especially human beings)SB 7.6.27
nara-sakha the friend of NaraSB 10.69.16
nara-sakham the friend of the infinitesimal living entitySB 11.7.18
nara-sakha the friend of NaraSB 12.9.1
kṛṣṇa-sakha O friend of ArjunaSB 1.8.43
kṛṣṇa-sakha O friend of ArjunaSB 12.11.25
ananta-sakha in the company of Ananta (Balarāma)SB 1.14.35-36
kṛṣṇa-sakha the celebrated friend of KṛṣṇaSB 1.15.1
dvaipāyana-sakha friend of VyāsadevaSB 3.25.4
vāta-sakha the friend of the windSB 6.8.23
nara-sakha the friend of all living entities (especially human beings)SB 7.6.27
satyajit-sakha with His friend SatyajitSB 8.1.26
bali-sakha a very intimate friend of Bali MahārājaSB 8.11.13
nala-sakha who was a friend of NalaSB 9.9.16-17
nara-sakha the friend of NaraSB 10.69.16
śiśupāla-sakha a friend of Śiśupāla'sSB 10.76.2
mat-sakha my friendSB 11.23.44
nara-sakha the friend of NaraSB 12.9.1
kaṃsa-sakham who was the friend and associate of KaṃsaSB 10.11.51
nara-sakham the friend of the infinitesimal living entitySB 11.7.18
satyajit-sakha with His friend SatyajitSB 8.1.26
śiśupāla-sakha a friend of Śiśupāla'sSB 10.76.2
vāta-sakha the friend of the windSB 6.8.23
     DCS with thanks   
13 results
     
sakha noun (masculine) a friend (Monier-Williams, Sir M. (1988))
attended or accompanied by (comp.) (Monier-Williams, Sir M. (1988))
companion (Monier-Williams, Sir M. (1988))
name of Kubera the tree Mimosa Catechu (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 6551/72933
anilasakha noun (masculine) name of fire (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 31865/72933
kiṃsakhan noun (masculine) a bad friend
Frequency rank 49496/72933
kṛṣṇasakha noun (masculine) name of Arjuna (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 34238/72933
tumburusakha noun (masculine) name of a son of Vilomaka
Frequency rank 35436/72933
narasakha noun (masculine) name of Nārāyaṇa (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 55712/72933
madirāsakha noun (masculine) the mangotree (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 61303/72933
rasakhaṇḍa noun (masculine) the first part of the Rasaratnākara
Frequency rank 38683/72933
vāyusakha noun (masculine) fire (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 65171/72933
smarasakha noun (masculine) the moon (Monier-Williams, Sir M. (1988))
the spring (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 71959/72933
harasakha noun (masculine) name of Kubera (Monier-Williams, Sir M. (1988))

Frequency rank 72340/72933
hasakhaphreṃ indeclinable das mātṛsadbhāva-Mantra (auch: piṇḍanātha; vgl. Vāc 424ff.)
Frequency rank 72432/72933
hemasakha noun (masculine) name of a mountain
Frequency rank 72718/72933
     Wordnet Search "sakha" has 12 results.
     

sakha

kāmadevaḥ, kāmaḥ, madanaḥ, manmathaḥ, māraḥ, pradyumnaḥ, mīnaketanaḥ, kandarpaḥ, darpakaḥ, anaṅgaḥ, pañcaśaraḥ, smaraḥ, śambarāriḥ, manasijaḥ, kusumeṣuḥ, ananyajaḥ, ratināthaḥ, puṣpadhanvā, ratipatiḥ, makaradhvajaḥ, ātmabhūḥ, brahmasūḥ, viśvaketuḥ, kāmadaḥ, kāntaḥ, kāntimān, kāmagaḥ, kāmācāraḥ, kāmī, kāmukaḥ, kāmavarjanaḥ, rāmaḥ, ramaḥ, ramaṇaḥ, ratināthaḥ, ratipriyaḥ, rātrināthaḥ, ramākāntaḥ, ramamāṇaḥ, niśācaraḥ, nandakaḥ, nandanaḥ, nandī, nandayitā, ratisakhaḥ, mahādhanuḥ, bhrāmaṇaḥ, bhramaṇaḥ, bhramamāṇaḥ, bhrāntaḥ, bhrāmakaḥ, bhṛṅgaḥ, bhrāntacāraḥ, bhramāvahaḥ, mohanaḥ, mohakaḥ, mohaḥ, mātaṅgaḥ, bhṛṅganāyakaḥ, gāyanaḥ, gītijaḥ, nartakaḥ, khelakaḥ, unmattonmattakaḥ, vilāsaḥ, lobhavardhanaḥ, sundaraḥ, vilāsakodaṇḍaḥ   

kāmasya devatā।

kāmadevena śivasya krodhāgniḥ dṛṣṭaḥ।

sakha

agniḥ, pāvakaḥ, pāvanaḥ, tejaḥ, vahniḥ, jvalanaḥ, analaḥ, kṛśānuḥ, vāyusakhā, vāyusakhaḥ, dahanaḥ, śikhī, śikhāvān, kṛṣṇavartmā, araṇiḥ, ghāsiḥ, dāvaḥ, pacanaḥ, pācanaḥ, pācakaḥ, juhuvān, vāśiḥ, arciṣmān, prabhākaraḥ, chidiraḥ, śundhyuḥ, jaganuḥ, jāgṛviḥ, apāmpitaḥ, jalapittaḥ, apittam, himārātiḥ, phutkaraḥ, śukraḥ, āśaraḥ, samidhaḥ, citrabhānuḥ, jvālājihvā, kapilaḥ, vibhāvasuḥ, tamonud, śuciḥ, śukraḥ, damunaḥ, damīnaḥ, agiraḥ, hariḥ, kaviḥ   

tejaḥpadārthaviśeṣaḥ।

parvate dṛśyamānaḥ dhūmaḥ agneḥ sūcakaḥ।

sakha

āmram, cūtam, sahakāram, kāmaśaram, kāmavallabham, kāmāṅgam, kīrevṛḥ, mādhavadrumam, bhṛṅgāmīṣṭam, sīdhurasam, madhūlī, kokilotsavam, vasantadūtam, āmraphalam, modākhyam, manmathālayaḥ, madhvāvāsaḥ, sumadanaḥ, pikarāgaḥ, nṛpapriyaḥ, priyāmbuḥkokilāvāsaḥ, mākandaḥ, ṣaṭpadātithiḥ, madhuvrataḥ, vasantadruḥ, pikaprayaḥ, strīpriyaḥ, gandhabandhuḥ, alipriyaḥ, madirāsakha   

phalaviśeṣaḥ, āmravṛkṣasya phalam asya guṇāḥ varṇarucimāṃsaśukrabalakāritvam।

rāmāya āmraḥ rocate।

sakha

āmraḥ, āmravṛkṣaḥ, cūtaḥ, sahakāraḥ, kāmaśaraḥ, kāmavallabhaḥ, kāmāṅgaḥ, kīrevṛḥ, mādhavadrumaḥ, bhṛṅgāmīṣṭaḥ, sīdhurasaḥ, madhūlī, kokilotsavaḥ, vasantadūtaḥ, amraphalaḥ, modākhyaḥ, manmathālayaḥ, madhvāvāsaḥ, sumadanaḥ, pikarāgaḥ, nṛpapriyaḥ, priyāmbuḥ, kokilāvāsaḥ, mākandaḥ, ṣaṭpadātithiḥ, madhuvrataḥ, vasantadruḥ, pikaprayaḥ, strīpriyaḥ, gandhabandhuḥ, alipriyaḥ, madirāsakha   

phalavṛkṣaviśeṣaḥ- dīrghajīvī pādapaḥ yasya pītavarṇīyaṃ phalam atīva madhuram।

āmravṛkṣe śukāḥ nivasanti।

sakha

vasantaḥ, puṣpasamayaḥ, surabhiḥ, madhuḥ, mādhavaḥ, phalgaḥ, ṛturājaḥ, pikānandaḥ, kāntaḥ, kāmasakha   

ṛtuviśeṣaḥ yasya kālaḥ māghamāsasya dvitīyapakṣāt ārabhya caitramāsasya prathamapakṣaparyantam asti।

vasanto ṛturājaḥ iti kavayaḥ।

sakha

amātyaḥ, āmātyaḥ, sacivaḥ, mantrī, dhīsacivaḥ, dhīsakhaḥ, sāmāvāyikaḥ   

saḥ pradhānādhikārī yaḥ mantrajātakartavyaniścayaṃ karoti।

amātyaḥ asya kāryakramasya śubhārambhaṃ karoti।

sakha

khaḍgadhārī, khaḍgagrāhī, sakhaḍgaḥ, khaḍgābhihataḥ, khaḍgādhāraḥ, nistriṃśadhārī, sāsipāṇiḥ   

yaḥ khaḍgaṃ dhārayati।

khaḍgadhāriṇā khaḍgena sarpaḥ dvidhā khaṇḍitaḥ।

sakha

khaḍgadhārin, sakhaḍga, khaḍgagrāhin   

yaḥ khaḍgaṃ dhārayati।

dvau khaḍgadhāriṇau yodhakau parasparaṃ yuddhamānau।

sakha

sakharaḥ   

ekaḥ rākṣasaḥ।

sakharasya varṇanaṃ purāṇeṣu prāpyate।

sakha

agniḥ, vaiśvānaraḥ, vītahotraḥ, agnihotraḥ, huraṇyaretāḥ, saptārci, vibhāvasuḥ, vṛṣākapiḥ, svāhāpatiḥ, svāhāprayaḥ, svāhābhuk, agnidevaḥ, agnidevatā, dhanañjayaḥ, jātavedaḥ, kṛpīṭayoniḥ, śociṣkeśaḥ, uṣarbudhaḥ, bṛhadbhānuḥ, hutabhuk, haviraśanaḥ, hutāśaḥ, hutāśanaḥ, havirbhuk, havyavāhanaḥ, havyāśanaḥ, kravyavāhanaḥ, tanunapāt, rohitāśvaḥ, āśuśukṣaṇiḥ, āśrayāśaḥ, āśayāśaḥ, āśrayabhuk, āśrayadhvaṃsī, pāvakaḥ, pāvanaḥ, tejaḥ, vahniḥ, jvalanaḥ, analaḥ, kṛśānuḥ, vāyusakhā, vāyusakhaḥ, dahanaḥ, śikhī, śikhāvān, kṛṣṇavartmā, araṇiḥ, ghāsiḥ, dāvaḥ, pacanaḥ, pācanaḥ, pācakaḥ, juhuvān, vāśiḥ, arciṣmān, prabhākaraḥ, chidiraḥ, śundhyuḥ, jaganuḥ, jāgṛviḥ, apāmpitaḥ, jalapittaḥ, apittam, himārātiḥ, phutkaraḥ, śukraḥ, āśaraḥ, samidhaḥ, citrabhānuḥ, jvālājihvā, kapilaḥ, vibhāvasuḥ, tamonud, śuciḥ, śukraḥ, damunaḥ, damīnaḥ, agiraḥ, hariḥ, bhuvaḥ   

devatāviśeṣaḥ-hindudharmānusāram agneḥ devatāsvarūpam।

agneḥ patnī svāhā।

sakha

marutsakhaḥ, vāyusakha   

agneḥ ekaḥ nāmaviśeṣaḥ ।

saṃskṛta-sāhitye marutsakhaḥ nāmnā agniḥ ullikhitaḥ

sakha

marutsakha   

indrasya ekaḥ nāmaviśeṣaḥ ।

kośeṣu marutsakhaḥ varṇitaḥ

Parse Time: 1.623s Search Word: sakha Input Encoding: IAST IAST: sakha