Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Grammar Search
"rundhe" has 2 results
rundhe: first person singular present present class 7 ātmanepadarudh
rundhe: first person singular present present class 6 ātmanepadarudh
Bloomfield Vedic
Concordance
0 results0 results15 results
aparimitaṃ lokam ava rundhe # AVś.9.5.22b.
iḍāṃ caiva dhenuṃ yajñaṃ ca lokaṃ ca paśūṃś cāva rundhe # AVP.9.21.10.
indraṃ caiva lokaṃ cāva rundhe # AVP.9.21.11.
ṛtūṃś caiva lokaṃ cāva rundhe # AVP.9.21.6.
ekarṣiṃ caiva lokaṃ cāva rundhe # AVP.9.21.1.
tad āpnoti cāva ca rundhe # AVP.9.20.1--12.
tāṃ ta etad avarundhe # KS.7.14.
diśaś caiva lokaṃ cāva rundhe # AVP.9.21.4.
nāsyā vaśam ā rundhet # AVP.12.10.6a.
prāṇāpānau caiva lokaṃ cāva rundhe # AVP.9.21.2.
brahma caiva lokaṃ cāva rundhe # AVP.9.21.3.
māsaś caiva lokaṃ cāva rundhe # AVP.9.21.9.
te agne pavamānā tanūḥ pṛthivīm anvāviveśa yāgnau yā rathaṃtare yā gāyatre chandasi yā trivṛti stome yānne tāṃ ta etad avarundhe # KS.7.14. Cf. next.
te agne pāvakā tanūr antarikṣam anvāviveśa yā vāte yā vāmadevye yā traiṣṭubhe chandasi yā pañcadaśe stome yā paśuṣu tāṃ ta etad avarundhe # KS.7.14. Cf. next but one.
te agne śucis tanūr divam anv āviveśa yā sūrye yā bṛhati yā jāgate chandasi ya saptadaśe stome yāpsu tāṃ ta etad avarundhe # KS.7.14. Cf. next.
Parse Time: 1.805s Search Word: rundhe Input Encoding: IAST IAST: rundhe