Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Grammar Search
"rebha" has 1 results
rebha: masculine vocative singular stem: rebha
Monier-Williams Search
12 results for rebha
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
rebhamfn. creaking, crackling, murmuring, resounding View this entry on the original dictionary page scan.
rebham. a praiser, panegyrist, celebrator
rebham. a prattler, chatterer View this entry on the original dictionary page scan.
rebham. Name of a ṛṣi- (who was cast into a well by the asura-s and lay there for ten nights and nine days until rescued by the aśvin-s;he is the supposed author of , having the patronymic kāśyapa-) View this entry on the original dictionary page scan.
rebhaṇan. the lowing of kine View this entry on the original dictionary page scan.
rebhasūnum. dual number two sons of rebha-, authors of View this entry on the original dictionary page scan.
rebhaṭif. deceit View this entry on the original dictionary page scan.
navajvarebhasiṃham. Name of particular medicaments View this entry on the original dictionary page scan.
nirebhamfn. soundless, noiseless View this entry on the original dictionary page scan.
surebhamfn. (for surebha-See) fine-sounding, fine-voiced View this entry on the original dictionary page scan.
surebhan. tin View this entry on the original dictionary page scan.
surebham. (for su-rebha-See) a celestial elephant View this entry on the original dictionary page scan.
Apte Search
4 results
rebha रेभ a. Ved. 1 Crackling. -2 Sounding loudly; cf. Ki.15.16. -भः 1 A praiser. -2 A talker.
rebhaṇam रेभणम् The lowing of kine.
nirebha निरेभ a. Noiseless; दूनास्ते$रिबलादूना निरेभा बहु मेनिरे Ki.15.31.
surebham सुरेभम् Tin; L. D. B.
Macdonell Vedic Search
1 result
rebha rebh-á, m. singer, vii. 63, 3 [ribh sing].
Macdonell Search
1 result
rebha a. [√ ribh] crackling, resounding (V.); m. singer; N.
Vedic Index of
Names and Subjects
1 result2 results
rebha In the Rigveda denotes a ‘ singer ’ of praise, a ‘panegyrist.’
rebha Occurs in the Rigveda as the name of a protágś of the Aśvins, who saved him from the waters and from imprison­ment.
Bloomfield Vedic
Concordance
1 result2 results21 results
dūtasya rebhataḥ sadā RV.8.44.20b; KS.40.14b.
narmāya rebham VS.30.6; TB.3.4.1.2.
pade rebhanti kavayo na gṛdhrāḥ RV.9.97.57b.
pra rebha ety ati vāram avyayam RV.9.86.31a.
pra rebha dhiyaṃ bharasva AVś.20.127.6a; śś.12.14.1.5a.
pra rebhāso manīṣā AVś.20.127.5a; śś.12.14.1.4a.
ud rebhaṃ dasrā vṛṣaṇā śacībhiḥ RV.1.118.6b.
yābhī rebhaṃ nivṛtaṃ sitam adbhyaḥ RV.1.112.5a.
yuvaṃ rebhaṃ pariṣūter uruṣyathaḥ RV.1.119.6a.
anu paścāt kavayo yanti rebhāḥ # RV.1.163.12d; VS.29.23d; TS.4.6.7.5d; KSA.6.3d.
ahaṃ cid dhi rirebhāśvinā vām # RV.1.120.6b.
ālebhānād ṛṣṭibhir yātudhānāt # RV.10.87.7b. See utārebhāṇāṃ.
ṛṣiṃ narā vṛṣaṇā rebham apsu # RV.1.117.4b.
tāṃ sapta rebhā abhi saṃ navante # RV.10.71.3d.
padā varāho abhy eti rebhan # RV.9.97.7d; SV.1.524d; 2.466d; JB.3.174.
paśur na śiśvā vibhur dūrebhāḥ # RV.1.65.10b.
madhu chando bhanati rebha iṣṭau # RV.6.11.3d.
yad vācas tṛṣṭaṃ janayanta rebhāḥ # RV.10.87.13b; AVś.8.3.12b; 10.5.48b.
yāv ārebhāte vahu (for bahu) sākam ugrau # AVP.4.37.4a. See next.
yāv ārebhāthe bahu sākam agre # AVś.4.28.4a. See prec.
yuvaṃ ha rebhaṃ vṛṣaṇā guhā hitam # RV.10.39.9a.
Wordnet Search
"rebha" has 3 results.

rebha

trapuḥ, trapus, trapulam, raṅgam, piccaṭam, svarṇajam, nāgam, kurupyam, prastīram, surebham, āpūṣam, tīraḥ, ālīnakam, kuṭilam, karkaṭī, bārbbaḍhīram   

dhātuviśeṣaḥ yaḥ vahniyogena lajjate iva trapate। āyurvede asya vātakaphāpahatvādiguṇāḥ proktāḥ।

yathā siṃhaḥ hastigaṇaṃ nihanti tathā trapuḥ akhilamehavargaṃ nihanti।

rebha

rebhaṇam, meṣarutam, urabhranādaḥ   

ajānāṃ meṣāṇāṃ vā bhāṣā athavā teṣāṃ svaraḥ śabdaḥ vā।

kṣetre ajānāṃ rebhaṇaṃ śrūyate।

rebha

rebha   

ṛṣiviśeṣaḥ।

rebhasya varṇanaṃ vedeṣu prāpyate।

Parse Time: 1.720s Search Word: rebha Input Encoding: IAST: rebha