Donate
   
Select your preferred input and type any Sanskrit or English word. Enclose the word in “” for an EXACT match e.g. “yoga”.
Root Search
rebh has 1 results
        Root Word (Pāṇini Dhātupāṭha:)Full Root MarkerSenseClassSutra
√rebhrebhśabde1264
 
 
rebh has 1 results
Root WordIAST MeaningMonier Williams PageClass
√रेभ्rebhsounding / śabda1052/2Cl.1
Monier-Williams Search
22 results for rebh
Devanagari
BrahmiEXPERIMENTAL
rebh rebha- etc. See ribh-, . View this entry on the original dictionary page scan.
rebhamfn. creaking, crackling, murmuring, resounding View this entry on the original dictionary page scan.
rebham. a praiser, panegyrist, celebrator
rebham. a prattler, chatterer View this entry on the original dictionary page scan.
rebham. Name of a ṛṣi- (who was cast into a well by the asura-s and lay there for ten nights and nine days until rescued by the aśvin-s;he is the supposed author of , having the patronymic kāśyapa-) View this entry on the original dictionary page scan.
rebhāf. equals śobhā- (see rebhāya-). View this entry on the original dictionary page scan.
rebhaṇan. the lowing of kine View this entry on the original dictionary page scan.
rebhasūnum. dual number two sons of rebha-, authors of View this entry on the original dictionary page scan.
rebhaṭif. deceit View this entry on the original dictionary page scan.
rebhāyaNom. P. yati-, to shine, beam View this entry on the original dictionary page scan.
rebhila m. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
rebhilakam. Name of a man View this entry on the original dictionary page scan.
rebhinmfn. (in fine compositi or 'at the end of a compound') causing to resound View this entry on the original dictionary page scan.
agrebh( bhram-) m. wandering in front commentator or commentary View this entry on the original dictionary page scan.
rebhā(r/e--) mfn. shining to a distance View this entry on the original dictionary page scan.
meruvirahatantrebhuvaneśvarīsahasranāmastotran. Name of a stotra-. View this entry on the original dictionary page scan.
navajvarebhasiṃham. Name of particular medicaments View this entry on the original dictionary page scan.
nirebhamfn. soundless, noiseless View this entry on the original dictionary page scan.
surebhamfn. (for surebha-See) fine-sounding, fine-voiced View this entry on the original dictionary page scan.
surebhan. tin View this entry on the original dictionary page scan.
surebham. (for su-rebha-See) a celestial elephant View this entry on the original dictionary page scan.
virebhitamfn. View this entry on the original dictionary page scan.
Apte Search
5 results
rebh रेभ् 1 Ā. (रेभते) 1 To sound, make a noise. -2 To low (as cows).
rebha रेभ a. Ved. 1 Crackling. -2 Sounding loudly; cf. Ki.15.16. -भः 1 A praiser. -2 A talker.
rebhaṇam रेभणम् The lowing of kine.
nirebha निरेभ a. Noiseless; दूनास्ते$रिबलादूना निरेभा बहु मेनिरे Ki.15.31.
surebham सुरेभम् Tin; L. D. B.
Macdonell Vedic Search
1 result
rebha rebh-á, m. singer, vii. 63, 3 [ribh sing].
Macdonell Search
3 results
rebha a. [√ ribh] crackling, resounding (V.); m. singer; N.
rebhāya den. P. shine, beam.
rebhin a. causing to resound (--°ree;); -ila, m. N.: -ka, m. id.
Vedic Index of
Names and Subjects
3 results2 results
rebha In the Rigveda denotes a ‘ singer ’ of praise, a ‘panegyrist.’
rebha Occurs in the Rigveda as the name of a protágś of the Aśvins, who saved him from the waters and from imprison­ment.
Bloomfield Vedic
Concordance
3 results2 results129 results
agre rebho na jarata ṛṣūṇām RV.1.127.10f.
dūtasya rebhataḥ sadā RV.8.44.20b; KS.40.14b.
narmāya rebham VS.30.6; TB.3.4.1.2.
pade rebhanti kavayo na gṛdhrāḥ RV.9.97.57b.
pra rebha ety ati vāram avyayam RV.9.86.31a.
pra rebha dhiyaṃ bharasva AVś.20.127.6a; śś.12.14.1.5a.
pra rebhāso manīṣā AVś.20.127.5a; śś.12.14.1.4a.
ud rebhaṃ dasrā vṛṣaṇā śacībhiḥ RV.1.118.6b.
yābhī rebhaṃ nivṛtaṃ sitam adbhyaḥ RV.1.112.5a.
yuvaṃ rebhaṃ pariṣūter uruṣyathaḥ RV.1.119.6a.
agnaye puraḥsade (AVP.KS. purassade rakṣoghne) svāhā # AVP.2.54.1; MS.2.6.3: 65.11; KS.15.2; Mś.9.1.1.27. See agninetrebhyo, and ye devāḥ puraḥsado.
agnijihvebhyas (MS. agnihvarebhyas) tvartāyubhya (MS. tvā ṛtāyubhyā) indrajyeṣṭhebhyo varuṇarājabhyo vātāpibhyaḥ parjanyātmabhyaḥ # TS.3.5.8.1; MS.1.3.35: 41.16. P: agnijihvebhyas tvartāyubhyaḥ TS.3.5.9.2. See next.
agninetrebhyo devebhyaḥ puraḥsadbhyaḥ svāhā # VS.9.35; śB.5.2.4.5. P: agninetrebhyaḥ Kś.15.1.20. See agnaye puraḥsade, and ye devāḥ puraḥsado.
agnim ārebhiṣe yadi vā samiddham # AVP.5.36.4b,8b.
agnir devebhyaḥ suvidatriyebhyaḥ (TA. suvidatrebhyaḥ) # RV.10.17.3d; AVś.18.2.54d; TA.6.1.1d; N.7.9d.
agneś cid arca pitukṛttarebhyaḥ # RV.10.76.5d.
aghoraghoratarebhyaś ca # MS.2.9.10b: 130.1. See ghora ghoratarebhyaḥ.
aghorebhyo 'tha (MS. atha) ghorebhyaḥ # MS.2.9.10a: 130.1; TA.10.45.1a; MahānU.17.3a. P: aghorebhyaḥ Mś.11.7.1.14 (bis),23; 11.7.2.8.
atikrāmanto 'varān parebhiḥ # AVś.12.2.29b.
adharo 'dhara uttarebhyaḥ # AVś.6.134.2a. See prec.
adhīro maryādhīrebhyaḥ # AVś.5.31.10c.
anu paścāt kavayo yanti rebhāḥ # RV.1.163.12d; VS.29.23d; TS.4.6.7.5d; KSA.6.3d.
arcā viduṣṭarebhyaḥ # RV.8.41.1c.
arvāk tvā parebhyo 'vidaṃ (VSK. tvā parebhyaḥ) paro 'varebhyaḥ (TS. tvā parair avidaṃ paro 'varaiḥ; MS. tvā parebhyaḥ paro 'varebhyo 'vidam) # VS.5.42; VSK.5.10.2; TS.1.3.5.1; 6.3.3.1; MS.1.2.14: 23.1; 3.9.2: 114.9; KS.3.2; 26.3; śB.3.6.4.6.
aliklavebhyo gṛdhrebhyaḥ # AVś.11.2.2b. In reality the pāda should read, aliklavebhyo gṛdhrebhyo ye ca kṛṣṇāḥ; the last word of the hemistich, aviṣyavaḥ, goes over to the second hemistich: see aviṣyavo.
avyā vārebhiḥ pavate madintamaḥ # see avyo etc.
avyā vārebhir avyata # see avyo vārebhir arṣati.
avyā vārebhir asmayuḥ # see avyo vāreṣv asmayuḥ.
avyo vārebhiḥ pavate # RV.9.101.16a. Cf. next.
avyo (SV.JB. avyā) vārebhiḥ pavate madintamaḥ # RV.9.108.5b; SV.1.584b; JB.3.192b. Cf. prec.
avyo (SV. avyā) vārebhir arṣati (SV. avyata) # RV.9.20.1b = SV.2.318b; RV.9.38.1b = SV.2.624b.
avyo vārebhir uta devahūtibhiḥ # RV.9.68.7c.
avyo vāreṣv (SV. avyā vārebhir) asmayuḥ # RV.9.6.1c; SV.1.506c.
asmākam etad vīrebhyaḥ # AVP.8.16.10c.
ahaṃ rudrebhir vasubhiś carāmi # RV.10.125.1a; AVś.4.30.1a. P: ahaṃ rudrebhiḥ śś.6.11.11; Kauś.10.16; 139.15; Rvidh.4.4.4; VHDh.5.128. Cf. BṛhD.8.43. Designated as vākṣūktam VāDh.28.13; LAtDh.3.14.
ahaṃ cid dhi rirebhāśvinā vām # RV.1.120.6b.
ahaścarebhyaḥ (sc. namaḥ) # śG.2.14.16. See divācarebhyo.
ahorātrābhyāṃ nakṣatrebhyaḥ # AVś.6.128.3a. P: ahorātrābhyām Kauś.138.8.
āgne yāhi suvidatrebhir arvāṅ (MS. arvāk) # RV.10.15.9c; AVś.18.3.48c; MS.4.10.6: 158.1; TB.2.6.16.2c; N.6.14.
ā no vīrebhir janitā matīnām # MS.4.14.9a: 228.7.
ālebhānād ṛṣṭibhir yātudhānāt # RV.10.87.7b. See utārebhāṇāṃ.
idam aham indrajyeṣṭhebhyo rudrebhyo yajñaṃ prabravīmi # TB.3.7.4.6; Apś.4.2.2.
indreṇa devaiḥ sarathaṃ turebhiḥ (AVś. tureṇa) # RV.3.4.11b; 7.2.11b; AVś.18.3.48b. See next.
ugra ugrebhir ā gahi # RV.8.49 (Vāl.1).7d.
ugra ugrebhi sthaviraḥ sahodāḥ # RV.1.171.5d.
uṣo bhadrebhir ā gahi # RV.1.49.1a. P: uṣo bhadrebhiḥ Aś.4.14.2; śś.6.5.4.
ṛṣiṃ narā vṛṣaṇā rebham apsu # RV.1.117.4b.
eko rudrebhir yāti turvaṇiḥ # RV.10.32.5b.
kiṃ svit putrebhyaḥ pitarā upāvatuḥ # RV.1.161.10d.
kṛtye 'mitrebhyo bhava # AVś.11.10.6c.
kratvā śukrebhir akṣabhiḥ # RV.9.102.8a.
krāṇā rudrebhir vasubhiḥ purohitaḥ # RV.1.58.3a.
kṣāṃ viśvebhir amṛtebhir (TB. ajarebhir) yajatra # RV.1.189.3d; MS.4.14.3d: 218.10; TB.2.8.2.4d.
kṣurapavir jārebhyaḥ # HG.1.24.5f.
ghora ghoratarebhyaḥ # TA.10.45.1b; MahānU.17.3b. See aghoraghoratarebhyaś ca.
candramase ca tvā nakṣatrebhyaś ca (sc. unnayāmi) # Apś.6.8.1.
candrāya sam anaman tasmai nakṣatraiḥ sam anaman # AVP.5.35.4. See under candramase sam, and see nakṣatrebhyaḥ sam anamat.
jano yaḥ pajrebhyo vājinīvān # RV.1.122.8c.
jāmyā hastaṃ kṛtam ārebhiṣe # AVP.5.36.8c.
tad agne cakṣuḥ prati dhehi rebhe # RV.10.87.12a; AVś.8.3.21a.
tapurvadhebhir ajarebhir atriṇaḥ # RV.7.104.5c; AVś.8.4.5c.
tam agruvaḥ keśinīḥ saṃ hi rebhire # RV.1.140.8a.
tam ajarebhir vṛṣabhis tava (Apś. tapa) svaiḥ # RV.6.5.4c; KS.35.14c; Apś.14.29.3c.
tastambha dyāṃ mantrebhiḥ satyaiḥ # RV.1.67.5b.
tāṃ sapta rebhā abhi saṃ navante # RV.10.71.3d.
tāṃ putrebhyaḥ saṃ (MS. omits saṃ) prāyachat # TS.4.1.5.4c; MS.2.7.6c: 81.6; KS.16.5c. See putrebhyaḥ prāyachat.
tribhyo rudrebhyaḥ pravasan yajāmi # AVP.1.86.1a.
trir vasubhyo avapathās trī rudrebhyo avapathās trir ādityebhyo avapathāḥ # KS.30.6. P: trir vasubhyo avapathāḥ KS.30.7.
tvaṃ viprebhir vi paṇīṃr aśāyaḥ # RV.6.33.2c.
daśābhīśubhyo arcatājarebhyaḥ # RV.10.94.7c; N.3.9c.
divaḥ kṣudrebhir aśmibhiḥ (read aśmabhiḥ ?) # AVP.15.23.3b.
divaś cid ā vo 'mavattarebhyaḥ # RV.10.76.5a.
divaḥ śukrebhir aśmibhiḥ (read aśmabhiḥ ?) # AVP.15.23.4b.
divācarebhyo (MG. -cāribhyo) bhūtebhyaḥ (sc. namaḥ) # MG.2.12.18; ViDh.67.21. See ahaścarebhyaḥ.
dive cakṣuṣe nakṣatrebhyaḥ sūryāyādhipataye svāhā # AVś.6.10.3.
devebhyo asurebhyaḥ # AVP.4.18.4b.
dyaur na vārebhiḥ kṛṇavanta svaiḥ # RV.10.74.2d.
naktaṃcāribhyo bhūtebhyaḥ (sc. namaḥ) # MG.2.12.18. See naktaṃcarebhyo.
nama indrāyaindrebhyaś ca # śG.2.14.7.
namaḥ kulālebhyaḥ karmārebhyaś ca vo namaḥ # VS.16.27; TS.4.5.4.2; MS.2.9.5: 124.6; KS.17.13.
namaḥ kṛchrebhyaḥ kṛchrapatibhyaś ca vo namaḥ # MS.2.9.4: 123.17; KS.17.13. See namo gṛtsebhyo.
namaḥ pitṛbhyaḥ pratinamaskārebhyo vo 'pi namaḥ # śś.6.2.2.
namas takṣabhyo rathakārebhyaś ca vo namaḥ # VS.16.27; TS.4.5.4.2; MS.2.9.5: 124.6; KS.17.13; Apś.17.11.4.
namo astu (VS.śB. 'stu) rudrebhyo ye antarikṣe (VS.KS.śB. 'ntarikṣe) yeṣāṃ vāta (MS. vātā) iṣavaḥ # VS.16.65; MS.2.9.9: 129.11; KS.17.16; śB.9.1.1.36. P: namo astu rudrebhyo ye antarikṣe Mś.11.7.1.22. Cf. namo rudrāyāntarikṣasade yasya.
namo astu (VS.śB.Kś. 'stu) rudrebhyo ye divi yeṣāṃ varṣam iṣavaḥ # VS.16.64; MS.2.9.9: 129.9; KS.17.16; śB.9.1.1.35. Ps: namo astu rudrebhyo ye divi Mś.6.2.4.4; 11.7.1.22; namo 'stu Kś.18.1.5. Cf. namo rudrāya diviṣade.
namo astu (VS.śB. 'stu) rudrebhyo ye pṛthivyāṃ yeṣām annam iṣavaḥ # VS.16.66; MS.2.9.9: 129.14; KS.17.16; śB.9.1.1.37. P: namo astu rudrebhyo ye pṛthivyām Mś.11.7.1.22. Cf. namo rudrāya pṛthivīṣade.
namo gṛtsebhyo gṛtsapatibhyaś ca vo namaḥ # VS.16.25; TS.4.5.4.1. See namaḥ kṛchrebhyaḥ.
namo nakṣatrebhya ṛtubhyo māsebhyo 'rdhamāsebhyo 'horātrebhyaḥ saṃvatsarebhyaḥ # śG.2.14.8.
namo brahmaṇaḥ putrapautrebhyo 'ṅgirobhyaḥ # HG.1.22.14.
namo brahmaṇaḥ putrebhyo devebhyas trayastriṃśebhyaḥ # HG.1.22.14.
namo rudrāya diviṣade yasya varṣam iṣavaḥ # KA.1.207; 3.159. P: namo rudrāya KA.3.207. Cf. namo astu rudrebhyo ye divi.
namo rudrāya pṛthivīṣade yasyānnam iṣavaḥ # KA.1.207; 3.166. Cf. namo astu rudrebhyo ye pṛthivyāṃ.
namo rudrāyāntarikṣasade yasya vāta iṣavaḥ # KA.1.207; 3.163. Cf. namo astu rudrebhyo ye antarikṣe.
namo rudrebhyo ye divi (also 'ntarikṣe, and pṛthivyām) # Apś.17.11.5. See next.
namo rudrebhyo ye pṛthivyāṃ ye 'ntarikṣe ye divi # TS.4.5.11.2. See prec.
namo 'stu rudrebhyo etc. # see namo astu etc.
nairhastam asurebhyaḥ # AVś.6.65.3b.
padā varāho abhy eti rebhan # RV.9.97.7d; SV.1.524d; 2.466d; JB.3.174.
paśur na śiśvā vibhur dūrebhāḥ # RV.1.65.10b.
pitaraḥ pitāmahāḥ pare 'vare (KS. 'varebhyaḥ) te naḥ pāntu te no 'vantu (MS. 'vare te no 'vantu) # TS.4.3.3.2; MS.2.7.20 (quinq.): 105.1,6,10,15,19; KS.39.7. Cf. under prec. but one.
pitā putrebhyo yathā # RV.7.32.26b; RVKh.1.50.2b; AVś.18.3.67b; 20.79.1b; SV.1.259b; 2.806b; TS.7.5.7.4b; KS.33.7b; JB.2.391b,392 (bis); TB.3.7.6.22b; Apś.4.15.1b.
pibā rudrebhiḥ sagaṇaḥ suśipra # RV.3.32.3d.
putrebhyaḥ prāyachat # VS.11.59c; śB.6.5.2.21. See tāṃ putrebhyaḥ.
purā devāsurebhyaḥ # MG.1.10.15b; VārG.14.13b.
purā mṛdhrebhyaḥ kave # RV.8.44.30b.
praketena rudrebhyo rudrān jinva # MS.2.8.8: 112.8. See next two.
pratrāsam amitrebhyo vada # AVś.5.21.3c.
babhruḥ śukrebhiḥ pipiśe hiraṇyaiḥ # RV.2.33.9b.
bṛhacchravā asurebhyo 'dhi devān # AVś.19.56.3a. See bṛhan grāvāsurebhyo.
bṛhadbhir vājai (MS. -jaiḥ; KS. -jais) sthavirebhir asme # RV.6.1.11c; MS.4.13.6c: 207.12; KS.18.20c; TB.3.6.10.5c.
bṛhan grāvāsurebhyo 'dhi devān # AVP.3.8.3a. See bṛhacchravā asurebhyo.
bhūr bhuvaḥ suvaś candramase ca nakṣatrebhyaś ca digbhyaś ca mahate ca svāhā # TA.10.4.1; MahānU.7.3.
maghā viprebhyo dadataṃ śṛṇomi # RV.5.32.12b.
madhu chando bhanati rebha iṣṭau # RV.6.11.3d.
māteva putrebhyo mṛḍa # AVś.6.30.3c.
mādbhyaḥ saṃvatsarebhyaḥ (AVP. saṃvatsarāya ca) # AVś.3.10.10b; AVP.1.105.4b.
mitrāvaruṇanetrebhyo vā marunnetrebhyo vā devebhya uttarāsadbhyaḥ (VSK. uttara-) svāhā # VS.9.35; VSK.11.1.1; śB.5.2.4.5.
mitrāvaruṇābhyāṃ vasubhyo rudrebhya ādityebhyo viśvebhyo devebhyo brāhmaṇebhyaḥ saumyebhyaḥ somapebhyaḥ # Aś.6.11.16.
ya ārebhe yasya vā ghāsy apsarāḥ # AVP.12.20.2a.
ya ugrebhyaś cid ojīyān # RV.9.66.17a.
yadi vāruṇy asi varuṇāya tvā parikrīṇāmy ahaṃ tataḥ, vasubhyo 'thavā rudrebhya ādityebhyo 'thavā punaḥ # Rvidh.4.11.4. Metrical. See under prec.
yady asi rudrebhyo rudrebhyas tvā parikrīṇāmi # GG.2.6.7.
yad vācas tṛṣṭaṃ janayanta rebhāḥ # RV.10.87.13b; AVś.8.3.12b; 10.5.48b.
yad vā mitrebhyas tvam # AVP.2.26.2b.
yaḥ śūrebhir havyo yaś ca bhīrubhiḥ # RV.1.101.6a.
yāv ārebhāte vahu (for bahu) sākam ugrau # AVP.4.37.4a. See next.
yāv ārebhāthe bahu sākam agre # AVś.4.28.4a. See prec.
yuvaṃ ha rebhaṃ vṛṣaṇā guhā hitam # RV.10.39.9a.
yuvadbhya sthavirebhyaḥ # AVP.9.6.11b.
Vedabase Search
57 results
rebhiḥ RebhiSB 9.20.7
abhirebhati barks towardsSB 1.14.12
abhirebhire embraced HimSB 10.17.13-14
abhirebhire embraced one anotherSB 10.21.6
abhirebhire they embracedSB 10.82.15
ārebhe beganSB 8.7.41
ārebhe beganSB 10.20.5
ārebhe He preparedSB 10.57.10
ārebhe he triedSB 10.88.23
ārebhe was aboutSB 10.89.6-7
ārebhe he set into motionSB 12.8.15
ārebhire beganSB 4.27.15
ārebhire began to actSB 8.7.1
ārebhire they set outSB 10.68.5
aśeṣa-kṛcchrebhyaḥ from unlimited miseriesSB 6.8.29
asurebhyaḥ than the asurasSB 5.5.21-22
asurebhyaḥ for the demonsSB 7.1.2
asurebhyaḥ of the demonsSB 10.51.15
gātrebhyaḥ from his limbsSB 10.63.15
indrebhyaḥ and by the demigod Indra, the controller of rainSB 9.22.26
itarebhyaḥ to others (namely, those addicted to fruitive activities)SB 7.15.2
vīra-yaśaḥ-karebhyaḥ who bring renown to heroes themselvesSB 4.17.36
kedārebhyaḥ from the flooded fields of rice paddySB 10.20.41
koṭarebhyaḥ from the hollowsSB 5.16.22
aśeṣa-kṛcchrebhyaḥ from unlimited miseriesSB 6.8.29
parebhyaḥ from others (enemies)SB 1.10.32
parebhyaḥ from others who are inimicalSB 6.3.18
parebhyaḥ by othersSB 6.7.22
parirebhe he embracedSB 4.9.42-43
parirebhe He embracedSB 10.38.36
parirebhire embracedSB 1.11.32
parirebhire they embracedSB 10.71.27
putrebhyaḥ unto his sonsSB 4.31.27
putrebhyaḥ unto his sonsSB 5.1.38
sva-putrebhyaḥ his own sonsSB 5.20.14
putrebhyaḥ to his sonsSB 11.27.3-4
sva-putrebhyaḥ to their own sonsSB 12.6.45
sādhu-viprebhyaḥ unto the brāhmaṇas and saintly personsSB 9.4.33-35
samārebhe beganSB 4.3.3
samārebhe attemptedSB 10.89.5
śāstrebhyaḥ from religious scripturesSB 11.8.10
śikharebhyaḥ from the topsSB 5.17.6
sva-putrebhyaḥ his own sonsSB 5.20.14
sva-putrebhyaḥ to their own sonsSB 12.6.45
upātrebhyaḥ to unworthy personsBG 17.22
vaktrebhyaḥ from his mouthsSB 3.12.39
viprebhyaḥ unto the brāhmaṇasSB 1.12.14
viprebhyaḥ unto the brāhmaṇasSB 3.3.26
sādhu-viprebhyaḥ unto the brāhmaṇas and saintly personsSB 9.4.33-35
viprebhyaḥ unto the learned brāhmaṇasSB 9.10.39-40
viprebhyaḥ unto the brāhmaṇasSB 10.5.3
viprebhyaḥ unto the pure brāhmaṇasSB 10.11.18
viprebhyaḥ to the brāhmaṇasSB 10.53.13
viprebhyaḥ to learned brāhmaṇasSB 10.70.7-9
vīra-yaśaḥ-karebhyaḥ who bring renown to heroes themselvesSB 4.17.36
vivarebhyaḥ from the mountain cavesSB 3.17.8
vīra-yaśaḥ-karebhyaḥ who bring renown to heroes themselvesSB 4.17.36
Wordnet Search
"rebh" has 3 results.

rebh

trapuḥ, trapus, trapulam, raṅgam, piccaṭam, svarṇajam, nāgam, kurupyam, prastīram, surebham, āpūṣam, tīraḥ, ālīnakam, kuṭilam, karkaṭī, bārbbaḍhīram   

dhātuviśeṣaḥ yaḥ vahniyogena lajjate iva trapate। āyurvede asya vātakaphāpahatvādiguṇāḥ proktāḥ।

yathā siṃhaḥ hastigaṇaṃ nihanti tathā trapuḥ akhilamehavargaṃ nihanti।

rebh

rebhaṇam, meṣarutam, urabhranādaḥ   

ajānāṃ meṣāṇāṃ vā bhāṣā athavā teṣāṃ svaraḥ śabdaḥ vā।

kṣetre ajānāṃ rebhaṇaṃ śrūyate।

rebh

rebhaḥ   

ṛṣiviśeṣaḥ।

rebhasya varṇanaṃ vedeṣu prāpyate।

Parse Time: 1.488s Search Word: rebh Input Encoding: IAST: rebh